Mitä on paikkatieto?

Sijainnin voima

Paikkatieto on tietoa, joka on kiinnitetty sijaintiin. Määritelmä on yksinkertainen ja kiteytetty, mutta muodostaa tärkeän pohjan kykyyn reagoida paremmin muutokseen.

Yhteiskunnassa, luonnossa, ja liike-elämässä tapahtuu jatkuvasti muutoksia, joiden perusteella ennakoimme ja suunnittelemme tulevaisuuttamme. Toisinaan pystymme reagoimaan muutoksiin paremmin, toisinaan taas huonommin. Lähestulkoon kaikki muutokset ja tapahtumat tapahtuvat jossakin ja vaikuttavat tavalla tai toisella johonkin maantieteelliseen alueeseen ja niinpä muutoksiin liittyviä syitä ja seurauksia voidaan tutkia ja ennakoida nimenomaan paikkatiedon avulla.

Paikkatietojärjestelmä eli GIS (Geographic Information System) on tietojärjestelmä, joka on luotu paikkatiedon hallintaa varten. Esrin ArcGIS-paikkatietoalustan avulla organisaation jokaisella jäsenellä on mahdollisuus löytää, käyttää, luoda ja jakaa paikkatietoa ja karttoja millä tahansa laitteella, missä tahansa ja milloin tahansa.


Cost Savings from Greater Efficiency

Tehokkaampaa toimintaa

Paikkatieto on keskeisessä roolissa huolto- ja ylläpitosyklien optimoinnissa, sekä päivittäisessä liikkuvan työvoiman ohjaamisessa. Tyypilliset sovellukset säästävät käytännössä 10%-30% kustannuksista, jotka kohdistuvat polttoaineeseen ja työaikaan. Lisäksi asiakaspalvelun laatu paranee paremmin luotujen aikataulujen seurauksena.

Päätöksenteon parantuminen

Päätöksenteon parantuminen

Sijaintiin ja sijoittumiseen liittyvissä päätöksissä paikkatieto on aina läsnä. Esimerkkeinä näistä ovat erilaiset kiinteistöjen omistamiseen, vuokraamiseen ja kehittämiseen liittyvät päätökset, markkinoinnin kohdistaminen, logistiikan suunnittelu, metsän hoito, luonnonvarojen etsimiseen ja käyttöön liittyvät toimet ja erityisenä esimerkkinä toimivampien kaupunkien ja yhteiskuntien suunnittelu ja luominen.


Kommunikaation helpottaminen

Kommunikaation helpottaminen

Paikkatiedon pohjalta luodut digitaaliset helposti käytettävät kartat ovat mainio työkalu viestinnässä. Kartat ovat kaikille yhteinen kieli, joiden avulla on mahdollista kommunikoida asioita tiimien, yksiköiden, organisaatioiden ja kansalaisten välillä. Tieto on kartalla visuaalista ja helppokäyttöistä. Lisäksi digitaaliset kartat toimivat yhteisinä työpöytinä, joille voidaan esimerkiksi kerätä hankkeen aikana eri osapuolien näkemyksiä näppärästi verkon yli.

Better Decision Making

Parempi tiedonhallinta

Monien organisaatioiden päätehtävä on säilyttää ja ylläpitää tietyn aiheen virallisia tietoja ja niiden perusteella tuotettua tilannekuvaa sekä tarjota tätä eteenpäin yhteiskunnan käyttöön. Suurin osa virallisesta yhteiskunnan hallussa olevasta tiedosta on paikkatietoa, jolloin paikkatietojärjestelmä on luonnollinen tapa hallita sitä. Esimerkkeinä tällaisista tiedoista ovat esimerkiksi kiinteistötieto, metsävaratieto, liikenteeseen liittyvät tiedot kuten väylätieto sekä ympäristöön liittyvät tiedot tulvista, valuma-alueista, lajeista jne. Myös maaperään ja geologiaan liittyvä tieto on paikkatietoa.