Case Fingrid: ELVIS-järjestelmä

Fingrid Oyj on Suomen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa sähkönsiirrosta kantaverkossa. Fingrid hallinnoi paikkatiedon avulla koko kantaverkko-omaisuuttaan, jonka arvo on noin 2,5 miljardia euroa ja johon kuuluu yli 14.000 km voimajohtoja ja yli sata sähköasemaa. Fingrid hyödyntää paikkatietoa kaikissa kantaverkon hallintaan liittyvissä tehtävissä, kuten suunnittelussa, kunnossapidossa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa. 

Fingrid toteutti vuosien 2012–2016 aikana laajuudessaan ainutkertaisen toiminnanohjaus- ja verkkotietojärjestelmän uudistusprojektin, jossa integroitiin yhteen kaikki kantaverkko-omaisuuden elinkaaren hallintaan tarvittavat tietojärjestelmät. Uusi ELVIS-omaisuudenhallintajärjestelmä koostuu yhteensä kahdeksasta toisiinsa integroidusta tuotteesta, jotka on liitetty toisiinsa joustavasti integrointi- ja tietomallien standardeja noudattaen varmistaen näin järjestelmässä liikkuvan tiedon eheys. ELVIS-järjestelmässä liiketoimintakriittiset ydintiedot (Master Data) hallitaan yhdessä paikassa, jolloin yh­teen so­vel­luk­seen syötet­ty tie­to on saa­ta­vil­la kai­kis­sa muis­sa­kin järjes­telmän so­vel­luk­sis­sa. 

ELVIS-järjestelmässä omaisuusrekisteri, kunnonhallinta ja kytkentöjen suunnittelu tehdään IBM Maximo Asset Management -ohjelmistolla, johon paikkatiedot ja kartat tuodaan Esrin ArcGIS-alustasta. ArcGIS-alustalla on keskeinen rooli muun muassa sähköasemiin liittyvien tietojen hallinnassa ja analysoinnissa, sähköverkkosuunnittelussa, verkkotietojen ylläpidossa ja raivausten suunnittelussa.

ELVIS-ratkaisun avulla Fingridin ydinliiketoimintatiedot pystytään kytkemään paikkaan ja esittämään entistä enemmän tietoja kartalla, mikä helpottaa ja tehostaa päätöksentekoa. ELVIS-kokonaisuus on vahvasti integroitu Fingridin muihin järjestelmiin, kuten taloushallintaan. ELVIS-projektin kokonaisuusvastuullisena järjestelmä-integraattorina toimi IBM.

Esri Finlandin rooli uudistusprojektissa käsitti prosessikeskeiset ratkaisukuvaukset (valmisohjelmistojen toiminnallisuuden istuttaminen prosesseihin), tietomallinnuksen, migraation ja konversion, järjestelmän konfiguroinnin ja asennukset (ArcGIS ja ArcFM), integraatiot (Maximo, ODMS), räätälöinnin (viivaryhmien käsittely, kasvuston käsittely, mittauserätietojen tuominen) sekä koulutuksen, tuen ja ylläpidon. 

ELVIS-järjestelmän hyödyt:

  • Parantaa tuottavuutta sekä kantaverkon yleistä luotettavuutta (tehokkuus, kustannussäästöt)
  • Parantunut näkyvyys ja ennakoitavuus (laskenta, valvonta, ylläpito)
  • Nopeampi ja parempi päätöksenteko (operatiivinen kustannusanalytiikka ja tehostunut suunnittelu)
  • Parempi tiedon saatavuus ja käytettävyys eri sidosryhmille 

Lue koko case study 

Lue lisää ELVIS-projektista 

Katso ELVIS-video