Kurikan kaupunki edelläkävijä kaavasuunnittelun työkaluissa

7. syyskuuta 2016

Kurikan kaupunki kulkee kohti modernia, älykästä maankäytön ja kaavoituksen suunnitteluprosessia, jossa prosessiin liittyvät keskeiset tehtävät voidaan suorittaa yhdellä paikkatietopohjaisella alustalla. Esrin ArcGIS-paikkatietoalusta on ollut Kurikassa käytössä jo aiemmin ja hyvää kokemusta sen hyödyntämisestä kaavoitusprosessin aloitusvaiheesta valmisteluvaiheeseen, ehdotusvaiheeseen ja aina hyväksymisvaiheeseen saakka on kertynyt. Toukokuussa Kurikassa otettiin käyttöön ArcGIS-paikkatietoalustan päälle rakennettu GEOSECMA Kaavoitus -moduuli. Ratkaisu mahdollistaa mm. asemakaavojen ja yleiskaavojen laadinnan paikkatietopohjaisesti sekä kaavaan liittyvien määräysten helpon hallinnan. Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus ovat nyt entistä automatisoidumpaa ja niihin liittyvä data on helposti saatavilla ja jaettavissa organisaatiossa edelleen hyödynnettäväksi. 

GEOSECMA Kaavoitus -ratkaisu Kurikan kaupungin käytössä

GEOSECMA for ArcGIS -ohjelmistoratkaisu koostuu kunnan eri tehtäviä tukevista moduuleista ja niistä Kurikassa on nyt käytössä GEOSECMA Kaavoitus -moduuli. Käyttäjäystävällinen GEOSECMA for ArcGIS -ohjelmistoratkaisu mahdollistaa luotettavan, tietoon pohjautuvan päätöksenteon niin pienissä kuin suurissa kysymyksissä.

"GEOSECMA Kaavoitus -moduuli helpottaa kaavoitustyötä siten, ettei kynää tarvitse koko ajan säätää, vaan voi keskittyä työn tekemiseen. Laadittaessa kaavaa ainestonäkymässä on mahdollista tehdä merkinnät lennossa, määräykset maankäyttölajeittain omilla indekseillä tai käyttää olemassa olevia omia, jo luotuja merkintöjä. GEOSECMA helpottaa kaavakartan tekemistä automatisoimalla esimerkiksi selitteen (asemakaavamerkinnät ja - määräykset) luomista taittonäkymässä", kertoo toimistoarkkitehti Jukka Peltoniemi Kurikan kaupungin teknisen osaston ympäristöpalveluista.

"CAD-ohjelmiin verrattuna ArcGISin paikkatieto-ominaisuudet ovat koko ajan käytössä. Tehdyt kaavatiedot tallentuvat reaaliaikaisesti tietokantaan. Suunnittelussa muualta haetut aineistot ja tietokannat ovat käytettävissä", kuvailee Jukka Peltoniemi kokemiaan hyötyjä.

Marko Saastamoinen Esri Finlandista tuntee kuntatyöhön kohdistuvat paineet ja haasteet. ”Kilpailukykyä mitataan esimerkiksi sillä, miten nopeasti kunta pystyy tarjoamaan palveluita rakennusluvista kaavoitukseen - parempilaatuisena sekä alemmin kustannuksin. Kunnan toiminnanohjaukseen liittyvien tiedot, kuten väestörekisteritiedot, ylläpitosuunnitelmat, kiinteistörekisteritiedot, rakennussuunnitelmat, tilastot, tutkimukset ja muun operatiivinen tieto, on mahdollista yhdistää älykkäällä paikkatietoalustalla hyödyntämällä yhteisenä nimittäjänä sijaintitietoa. Paikkatietoalusta -ratkaisussa kaikki kunnan eri toimialueisiin liittyvät tiedot kerätään ja varastoidaan yhteiseen paikkaan, yhteisen standarin mukaisesti. Tällainen kokonaisratkaisu tukee mm. kuntapalvelujen digitalisointia, työnkulkujen yksinkertaistamista, kustannussäästökohteiden tunnistamista sekä tilannekuvan luontia kuntapäättäjille, henkilöstölle, luottamushenkilöille, kuntalaisille ja muille sidosryhmille”, sanoo Marko Saastamoinen. 

Älykäs ja kustannustehokas kaupunki

Hyödyntämällä sijaintitietoa yhteisenä nimittäjänä voidaan yhdistää kaikki kunnan eri toimintoihin liittyvät tietovarastot yhdeksi hallituksi tietovarannoksi.

”Tämän ja huomisen menestyminen perustuu riittävään, oikeaan ja oikea-aikaiseen informaatioon sekä selkeään tilannekuvaan. Tieto itsessään ei ole aina yksiselitteistä ja sitä voidaan selkiyttää vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Koko kunnan yhteisen paikkatietoalustan avulla organisaatio pystyy tuottamaan päätöstentekijöille keskitetyn informaation ja tilannekuvan kunnan toiminnasta, toimintaympäristöstä ja sen muutoksista”, tiivistää Marko Saastamoinen.