dmCity-logo-w

dmCity - toiminnallisuudet


Valmiit ratkaisut rakennetun ympäristön kaikkiin toimintoihin.

Haluatko kuulla lisää?

dmCity-digikaupunkialustan toiminnallisuudet


dmCity-alustan ytimen muodostavat kaupunkimalli sekä hankeohjelmointi osana toiminnanohjausta. Modulaarinen dmCity tarjoaa valmiit ratkaisut rakennetun ympäristön kaikkiin toimintoihin. Avointen rajapintojen kautta tiedot ovat hyödynnettävissä suoraan myös muissa järjestelmissä.

Previous
Next
Previous
Next

Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus


Maankäytön suunnittelu -ratkaisulla hallitset kunnan kaavatietoja paikkatietopohjaisesti ja suoritat kaikki maankäytön suunnitteluun ja kaavoitukseen liittyvät tehtävät. Ratkaisu vaihtaa tietoa kaupungin asianhallintajärjestelmän kanssa ja kytkeytyy sitä kautta osaksi päätöksentekoa. 

 • Asema- ja yleiskaavoituksen työnkulun prosessit ja niihin sisältyvät tehtävät kaikissa vaiheissa
 • Mallipohjainen kaavoitus hyödyntäen palvelupohjaista versiointia; erillistä ajantasa-asemakaavan ylläpitoa​ ei tarvita​
 • Kaavoihin liittyvä yleispiirteinen suunnittelu
 • Kaavaprosessin kokonaisvaltainen hallinta
 • Kaavavarannon tilannekuva ja ylläpito
 • Rakennus- ja toimenpidekieltojen ja muiden rinnakkaisprosessien huomiointi

Kiinteistöjen ja tonttien hallinta


Kiinteistönmuodostus-ratkaisulla hoidat kaikki kiinteistöjen ja tonttien hallintaan liittyvät tehtävät. Ratkaisun avulla kiinteistötoimitusprosessi toteutuu ohjatusti, tietojen ylläpito on keskitetty ja käyttöliittymänä toimii operatiivinen kaupunkimalli.

 • Kiinteistötoimitukset, kiinteistötietojen ylläpito, tonttijaot ja tontinjakomuutokset 
 • Kiinteistötoimitusten ohjattu läpivienti hakemuksen vastaanottamisesta kiinteistötoimituksen rekisteröintiin huomioiden siihen liittyvät muut prosessit, kuten tonttijaon laadinta. 
 • Käytettävissä kaikki toimituksissa tarvittavat tiedot, mukaan lukien kaava- ja rakennustiedot, lupa- ja valvontatiedot sekä muu toimitukseen liittyvä informaatio. 
 • Kiinteistötietojen sekä kiinteistöjen omistaja- ja hallinnoijatietojen synkronointi Maanmittauslaitoksen järjestelmiin ja takaisin rajapintaintegraation kautta. 

Lupa ja valvonta


Lupa ja valvonta -ratkaisun avulla hoidat rakennus- ja ympäristövalvontaan sekä yleisiin alueisiin liittyvät lupaprosessit ja toimenpiteet. Modernin Lupapiste-integraation ansiosta tiedot siirtyvät reaaliaikaisesti ratkaisusta suoraan Lupapisteeseen ja takaisin, jolloin rakennuksiin liittyvät tiedot ovat ajantasaisena käytössä molemmissa järjestelmissä.

 • Rakennuksiin liittyvien lupien käsittely ja hankkeen aikaisen rakentamisen valvonta sekä ympäristövalvontaan ja yleisiin alueisiin liittyvät lupaprosessit sekä toimenpiteiden hallinnointi.
 • Automaattinen tiedonvälitys Lupapiste-palveluun sekä Digi- ja väestötietoviraston (DVV) rakennus- ja huoneistorekisteriin.
 • Hankkeen kautta syntyvien rakennusten rakennus- ja huoneistotietojen sekä muutostietojen päivittyminen suoraan kaupunkimalliin.
 • Jatkuvan valvonnan toimenpiteiden hallinta: palautteiden keräys ja käsittely, toimenpiteiden osoittaminen sekä palautteen tilan seuraaminen yhden järjestelmän kautta.

Lue lisää dmCity & Lupapiste -kokonaisratkaisusta

Infraomaisuuden suunnittelu ja rakentaminen


Ratkaisun avulla hallitset infraomaisuuskohteiden elinkaaren suunnittelusta rakentamisen työkulkuihin ja etenemisen seurantaan. 

 • Infraomaisuuden suunnitelma-, toteutus- ja toteumamallien tarkastelu
 • Infraomaisuuteen liittyvän informaation, kuten kiinteistö-, rakennus- ja asukastietojen, hyödyntäminen yhdessä yhden näkymän kautta
 • Kohteiden visualisointi ja liittäminen osaksi kaupunkimallia mallipohjaisesti kohteille kerättyjen ominaisuustietojen mukaisesti
 • BIM-mallien tuonti osaksi kaupunkimallia
 • Ulkoisten toimijoiden osallistaminen rakentamisen ja rakennuttamisen prosesseihin ja tiedon jakaminen hankeyhteistyönäkymän kautta (rakentamishankkeiden projektointi)

Infraomaisuuden hallinta


dmCity-järjestelmällä hallitset kuntasi infraomaisuustietoa keskitetysti, ja käytettävissäsi on ajantasainen tilannekuva infraomaisuuden määrästä, sijainnista ja ominaisuuksista. Ratkaisun avulla suunnittelet ja hallitset infraomaisuuden uudis- ja korjausrakentamista sekä muuta olemassa olevan omaisuuden ylläpitoa tehokkaasti aina strategisesta suunnittelusta operatiiviseen toimintaan.

 • Infraomaisuustiedon keskitetty varastointi ja ylläpito sekä jakaminen ja seuranta omaisuuden koko elinkaaren ajan
 • Ajantasainen tilannekuva omaisuudesta ja korjausvelasta
 • Kunnossapitotöiden ja korjausrakentamisen seuranta
 • Mobiilitiedonkeruu ja -ylläpito sekä työnohjaus
 • Korjausvelan seuranta, ennustaminen ja analytiikka

Maaomaisuuden hallinta


Maaomaisuuden hallinta -ratkaisulla hoidat kunnan maanhankintaan sekä maanluovutukseen liittyvät toimenpiteet ja prosessit keskitetysti. Käytettävissäsi ovat muiden ratkaisumoduulien kautta kohteeseen liittyvät tiedot, kuten kiinteistö-, kaava-, rakennus- ja maaperätiedot.

 • Maanlunastus ja etuosto-oikeus: valmistelu ja lupahakemukset, toimitukset ja haltuunotto
 • Maanluovutus: valmistelu, neuvottelut, päätöksenteko, kaupan vahvistus ja prosessin lopputoimenpiteet
 • Maaomaisuuden kirjanpitoarvojen ylläpito ja muutosten hallinta 
 • Kohteen hinnanmääritys neuvotteluja varten
 • Kauppahintarekisterin tiedot
 • Yhteistoiminta- ja maankäyttösopimukset 
 • Maanomistustietojen keskitetty käsittely ja tarkastelu kaupunkimallin kautta
 • Maaomaisuuteen liittyvän tiedon analysointi paikkatietoanalyysityökalujen avulla

Kaupunkimalli


dmCity-alustan käyttöliittymänä toimii 3D-kaupunkimalli eli digitaalinen malli todellisesta ja suunnitellusta ympäristöstä sekä sen kohteista niiden sijainti- ja ominaisuustietoineen. Kaupunkimalli toimii maankäytön suunnittelun pohjana ja kerää yhteen kunnan kaikki paikkatiedot.

 • Tiedon keskitetty ylläpito yhdessä tietovarastossa, kaikki tieto helposti saatavilla ja jaettavissa: rakennettu ja luonnonympäristö (Kantakartta), rakennukset ja rakennelmat, osoite- ja nimistötiedot.
 • Tiedon tarkastelu samanaikaisesti sekä 2D että 3D -näkymissä
 • Kohteisiin liittyvien prosessien, dokumenttien ja sopimusten tarkastelu suoraan kaupunkimallista
 • Kohteiden sääntöpohjainen 3D-visualisointi
 • Kenttäkäyttö mobiilisovellusten avulla
 • Kaksisuuntainen tiedonsiirto: kohteiden tuonti eri lähteistä sekä tietojen hyödyntäminen muissa järjestelmissä
 • Karttapalveluiden tuottaminen suoraan kaupunkimallin tietojen pohjalta samalla alustalla.

Hankeohjelmointi ja -yhteistyö


dmCity-alustan hankeohjelmoinnilla hallitaan sekä käynnistyneitä että suunnitelmavaiheessa olevia hankkeita ja suunnitellaan tulevia toimenpiteitä. Hankeohjelmoinnin avulla saavutetaan tilannekuva investointi-, suunnittelu-, rakentamis- ja kaavoitushankkeista sekä hallitaan tätä näkymää reaaliajassa.

 • Reaaliaikainen tilannekuva hankkeista ja niiden tilasta
 • Menneiden, käynnissä olevien ja tulevien hankkeiden tarkastelu yhdessä ja erikseen
 • Hankkeisiin liittyvien ohjelmien hallinta ja käsittely yhtenä kokonaisuutena
 • Hankkeisiin liittyvien prosessien tuloksellinen seuranta ja laadunvalvonta
 • Viestintä asukkaille ja muille sidosryhmille: reaaliaikainen näkymä käynnissä oleviin hankkeisiin esimerkiksi tarinakarttana tai karttapalveluna
 • Hankeyhteistyö kolmansien osapuolten kanssa: tiedon jakaminen yhteisen tietovaraston avulla ja toimijoiden osallistaminen kunnan projekteihin roolipohjaisen käyttäjähallinnan kautta.

 

Toiminnanohjaus


dmCity kytkeytyy M-Files -tiedonhallintaratkaisulla toteutettuun toiminnanohjaukseen, joka ohjaa prosesseja ja työnkulkuja. Ratkaisuun sisältyy myös asian-, projektien, dokumenttien ja tiedostojen hallinta sekä arkistointi.

 • Prosessien ohjaus tiedonohjaussuunnitelmien kautta parantaa prosessien laatua ja tehokkuutta.
 • Asiakirjojen haku ja vienti sekä prosessien tilatietojen välitys asianhallintajärjestelmään. 
 • Prosesseihin liittyvien dokumenttien ja muiden tietojen automaattinen tallennus sekä verkostoituminen kaupunkimallissa ylläpidettäviin kohteisiin. 
 • Mahdollistaa integraation kunnassa käytettävään asianhallintaan ja taloushallintoon.