dmCity-digikaupunkialustan toiminnallisuudet


dmCity-alustan ytimen muodostavat kaupunkimalli sekä hankeohjelmointi osana toiminnanohjausta. Modulaarinen dmCity tarjoaa valmiit ratkaisut rakennetun ympäristön kaikkiin toimintoihin. Avointen rajapintojen kautta tiedot ovat hyödynnettävissä suoraan myös muissa järjestelmissä.

 • Kaupunkimalli

  dmCityn operatiivinen käyttöliittymä ja tietovarasto; kaupunkimallin hallinta ja ylläpito, kohteiden visualisointi, karttapalvelut.
 • Hankeohjelmointi ja -yhteistyö

  Hankkeiden ja hankeohjelmien hallinta ja käsittely; hankkeiden tilannekuva, seuranta ja laadunvalvonta; viestintä ja hankeyhteistyö.
 • Toiminnanohjaus

  Prosessien & työnkulkujen ohjaus; projektien, dokumenttien & tiedostojen hallinta ja arkistointi; integraatiot asianhallinta- ja talousjärjestelmiin.
Show More
 • Maankäytön suunnittelu

  Asema- ja yleiskaavoitus, yleispiirteinen suunnittelu, rakennus- ja toimenpidekiellot, osoite- ja nimistötiedot sekä kaavavarannon hallinta.
 • Infraomaisuuden suunnittelu ja rakentaminen

  Infraomaisuuskohteiden suunnittelu sekä rakentamisen työnkulkujen hallinta ja seuranta.
 • Infraomaisuuden hallinta

  Infraomaisuustietojen hallinta ja kunnossapidon suunnittelu.
 • Lupa ja valvonta

  Rakennus- ja ympäristövalvonta sekä lupien käsittely (Lupapiste-integraatio).
 • Kiinteistönmuodostus ja tonttijaot

  Kiinteistötoimitukset, kiinteistötietojen ylläpito, tonttijaot ja tonttijakomuutokset.
 • Maaomaisuuden hallinta

  Maanhankinta ja -luovutus, maankäyttö- ja yhteistoimintasopimukset, kauppahintatietojen tarkastelu sekä maanomistustietojen hallinta.
Show More

Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus


Maankäytön suunnittelu -ratkaisulla hallitset kunnan kaavatietoja paikkatietopohjaisesti ja suoritat kaikki maankäytön suunnitteluun ja kaavoitukseen liittyvät tehtävät. Ratkaisu vaihtaa tietoa kaupungin asianhallintajärjestelmän kanssa ja kytkeytyy sitä kautta osaksi päätöksentekoa. 

 • Asema- ja yleiskaavoituksen työnkulun prosessit ja niihin sisältyvät tehtävät kaikissa vaiheissa
 • Mallipohjainen kaavoitus hyödyntäen palvelupohjaista versiointia; erillistä ajantasa-asemakaavan ylläpitoa​ ei tarvita​
 • Kaavoihin liittyvä yleispiirteinen suunnittelu
 • Kaavaprosessin kokonaisvaltainen hallinta
 • Kaavavarannon tilannekuva ja ylläpito
 • Rakennus- ja toimenpidekieltojen ja muiden rinnakkaisprosessien huomiointi

Kiinteistöjen ja tonttien hallinta


Kiinteistönmuodostus-ratkaisulla hoidat kaikki kiinteistöjen ja tonttien hallintaan liittyvät tehtävät. Ratkaisun avulla kiinteistötoimitusprosessi toteutuu ohjatusti, tietojen ylläpito on keskitetty ja käyttöliittymänä toimii operatiivinen kaupunkimalli.

 • Kiinteistötoimitukset, kiinteistötietojen ylläpito, tonttijaot ja tontinjakomuutokset 
 • Kiinteistötoimitusten ohjattu läpivienti hakemuksen vastaanottamisesta kiinteistötoimituksen rekisteröintiin huomioiden siihen liittyvät muut prosessit, kuten tonttijaon laadinta. 
 • Käytettävissä kaikki toimituksissa tarvittavat tiedot, mukaan lukien kaava- ja rakennustiedot, lupa- ja valvontatiedot sekä muu toimitukseen liittyvä informaatio. 
 • Kiinteistötietojen sekä kiinteistöjen omistaja- ja hallinnoijatietojen synkronointi Maanmittauslaitoksen järjestelmiin ja takaisin rajapintaintegraation kautta. 

Lupa ja valvonta


Lupa ja valvonta -ratkaisun avulla hoidat rakennus- ja ympäristövalvontaan sekä yleisiin alueisiin liittyvät lupaprosessit ja toimenpiteet. Modernin Lupapiste-integraation ansiosta tiedot siirtyvät reaaliaikaisesti ratkaisusta suoraan Lupapisteeseen ja takaisin, jolloin rakennuksiin liittyvät tiedot ovat ajantasaisena käytössä molemmissa järjestelmissä.

 • Rakennuksiin liittyvien lupien käsittely ja hankkeen aikaisen rakentamisen valvonta sekä ympäristövalvontaan ja yleisiin alueisiin liittyvät lupaprosessit sekä toimenpiteiden hallinnointi.
 • Automaattinen tiedonvälitys Lupapiste-palveluun sekä Digi- ja väestötietoviraston (DVV) rakennus- ja huoneistorekisteriin.
 • Hankkeen kautta syntyvien rakennusten rakennus- ja huoneistotietojen sekä muutostietojen päivittyminen suoraan kaupunkimalliin.
 • Jatkuvan valvonnan toimenpiteiden hallinta: palautteiden keräys ja käsittely, toimenpiteiden osoittaminen sekä palautteen tilan seuraaminen yhden järjestelmän kautta.

Lue lisää dmCity & Lupapiste -kokonaisratkaisusta

Infraomaisuuden suunnittelu ja rakentaminen


Ratkaisun avulla hallitset infraomaisuuskohteiden elinkaaren suunnittelusta rakentamisen työkulkuihin ja etenemisen seurantaan. 

 • Infraomaisuuden suunnitelma-, toteutus- ja toteumamallien tarkastelu
 • Infraomaisuuteen liittyvän informaation, kuten kiinteistö-, rakennus- ja asukastietojen, hyödyntäminen yhdessä yhden näkymän kautta
 • Kohteiden visualisointi ja liittäminen osaksi kaupunkimallia mallipohjaisesti kohteille kerättyjen ominaisuustietojen mukaisesti
 • BIM-mallien tuonti osaksi kaupunkimallia
 • Ulkoisten toimijoiden osallistaminen rakentamisen ja rakennuttamisen prosesseihin ja tiedon jakaminen hankeyhteistyönäkymän kautta (rakentamishankkeiden projektointi)

Infraomaisuuden hallinta


dmCity-järjestelmällä hallitset kuntasi infraomaisuustietoa keskitetysti, ja käytettävissäsi on ajantasainen tilannekuva infraomaisuuden määrästä, sijainnista ja ominaisuuksista. Ratkaisun avulla suunnittelet ja hallitset infraomaisuuden uudis- ja korjausrakentamista sekä muuta olemassa olevan omaisuuden ylläpitoa tehokkaasti aina strategisesta suunnittelusta operatiiviseen toimintaan.

 • Infraomaisuustiedon keskitetty varastointi ja ylläpito sekä jakaminen ja seuranta omaisuuden koko elinkaaren ajan
 • Ajantasainen tilannekuva omaisuudesta ja korjausvelasta
 • Kunnossapitotöiden ja korjausrakentamisen seuranta
 • Mobiilitiedonkeruu ja -ylläpito sekä työnohjaus
 • Korjausvelan seuranta, ennustaminen ja analytiikka

Maaomaisuuden hallinta


Maaomaisuuden hallinta -ratkaisulla hoidat kunnan maanhankintaan sekä maanluovutukseen liittyvät toimenpiteet ja prosessit keskitetysti. Käytettävissäsi ovat muiden ratkaisumoduulien kautta kohteeseen liittyvät tiedot, kuten kiinteistö-, kaava-, rakennus- ja maaperätiedot.

 • Maanlunastus ja etuosto-oikeus: valmistelu ja lupahakemukset, toimitukset ja haltuunotto
 • Maanluovutus: valmistelu, neuvottelut, päätöksenteko, kaupan vahvistus ja prosessin lopputoimenpiteet
 • Maaomaisuuden kirjanpitoarvojen ylläpito ja muutosten hallinta 
 • Kohteen hinnanmääritys neuvotteluja varten
 • Kauppahintarekisterin tiedot
 • Yhteistoiminta- ja maankäyttösopimukset 
 • Maanomistustietojen keskitetty käsittely ja tarkastelu kaupunkimallin kautta
 • Maaomaisuuteen liittyvän tiedon analysointi paikkatietoanalyysityökalujen avulla

Kaupunkimalli


dmCity-alustan käyttöliittymänä toimii 3D-kaupunkimalli eli digitaalinen malli todellisesta ja suunnitellusta ympäristöstä sekä sen kohteista niiden sijainti- ja ominaisuustietoineen. Kaupunkimalli toimii maankäytön suunnittelun pohjana ja kerää yhteen kunnan kaikki paikkatiedot.

 • Tiedon keskitetty ylläpito yhdessä tietovarastossa, kaikki tieto helposti saatavilla ja jaettavissa: rakennettu ja luonnonympäristö (Kantakartta), rakennukset ja rakennelmat, osoite- ja nimistötiedot.
 • Tiedon tarkastelu samanaikaisesti sekä 2D että 3D -näkymissä
 • Kohteisiin liittyvien prosessien, dokumenttien ja sopimusten tarkastelu suoraan kaupunkimallista
 • Kohteiden sääntöpohjainen 3D-visualisointi
 • Kenttäkäyttö mobiilisovellusten avulla
 • Kaksisuuntainen tiedonsiirto: kohteiden tuonti eri lähteistä sekä tietojen hyödyntäminen muissa järjestelmissä
 • Karttapalveluiden tuottaminen suoraan kaupunkimallin tietojen pohjalta samalla alustalla.

Hankeohjelmointi ja -yhteistyö


dmCity-alustan hankeohjelmoinnilla hallitaan sekä käynnistyneitä että suunnitelmavaiheessa olevia hankkeita ja suunnitellaan tulevia toimenpiteitä. Hankeohjelmoinnin avulla saavutetaan tilannekuva investointi-, suunnittelu-, rakentamis- ja kaavoitushankkeista sekä hallitaan tätä näkymää reaaliajassa.

 • Reaaliaikainen tilannekuva hankkeista ja niiden tilasta
 • Menneiden, käynnissä olevien ja tulevien hankkeiden tarkastelu yhdessä ja erikseen
 • Hankkeisiin liittyvien ohjelmien hallinta ja käsittely yhtenä kokonaisuutena
 • Hankkeisiin liittyvien prosessien tuloksellinen seuranta ja laadunvalvonta
 • Viestintä asukkaille ja muille sidosryhmille: reaaliaikainen näkymä käynnissä oleviin hankkeisiin esimerkiksi tarinakarttana tai karttapalveluna
 • Hankeyhteistyö kolmansien osapuolten kanssa: tiedon jakaminen yhteisen tietovaraston avulla ja toimijoiden osallistaminen kunnan projekteihin roolipohjaisen käyttäjähallinnan kautta.

 

Toiminnanohjaus


dmCity kytkeytyy M-Files -tiedonhallintaratkaisulla toteutettuun toiminnanohjaukseen, joka ohjaa prosesseja ja työnkulkuja. Ratkaisuun sisältyy myös asian-, projektien, dokumenttien ja tiedostojen hallinta sekä arkistointi.

 • Prosessien ohjaus tiedonohjaussuunnitelmien kautta parantaa prosessien laatua ja tehokkuutta.
 • Asiakirjojen haku ja vienti sekä prosessien tilatietojen välitys asianhallintajärjestelmään. 
 • Prosesseihin liittyvien dokumenttien ja muiden tietojen automaattinen tallennus sekä verkostoituminen kaupunkimallissa ylläpidettäviin kohteisiin. 
 • Mahdollistaa integraation kunnassa käytettävään asianhallintaan ja taloushallintoon.