dmCity-logo-w

dmCity - toiminnallisuudet

Valmiit ratkaisut rakennetun ympäristön kaikkiin toimintoihin.

Haluatko kuulla lisää?

dmCity-kokonaisratkaisun toiminnallisuudet

Modulaarinen dmCity tarjoaa valmiit ratkaisut rakennetun ympäristön kaikkiin toimintoihin ja prosessien digitalisointiin. Tutustu ratkaisun eri toiminnallisuuksiin tällä sivulla!

Kaupunkimalli

dmCity-alustan tiedonhallinnan ytimenä sekä operatiivisena käyttöliittymänä toimii 3D-kaupunkimalli, joka on digitaalinen malli todellisesta ja suunnitellusta ympäristöstä sekä sen sisältämistä kohteista sijainti- ja ominaisuustietoineen. Kaupunkimalli toimii maankäytön suunnittelun pohjana, ja sen tietosisällön laajuus skaalautuu kunnan käytössä olevien dmCity-toiminnallisuuksien mukaan.

 • Tiedon keskitetty mallipohjainen hallinta ja ylläpito yhdessä tietovarastossa (myös osoite- ja nimistötiedot); kaikki tieto helposti saatavilla ja jaettavissa oikeille kohderyhmille.
 • Tiedon tarkastelu ja käsittely samanaikaisesti sekä 2D- että 3D-näkymissä; kohteiden sääntöpohjainen 3D-visualisointi; operatiivinen ylläpito 3D-ympäristössä.
 • Hankkeisiin ja kohteisiin liittyvien prosessien, dokumenttien ja sopimusten tarkastelu suoraan kaupunkimallista.
 • Kenttäkäyttö mobiilisovellusten avulla.
 • Kaksisuuntaisuus ja datan avoimuus; kohteiden tuonti eri lähteistä sekä tietojen hyödyntäminen muissa järjestelmissä.
 • Kartantuotanto ja karttapalveluiden tuottaminen suoraan kaupunkimallin tietojen pohjalta samalla alustalla.

Toiminnanohjaus prosesseihin

dmCityn toiminnanohjaus toteutetaan M-Files -tiedonhallintaratkaisulla, joka ohjaa keskeisten prosessien kulkua ja tehtäviä. Prosessit ovat räätälöitävissä kunnan omien tarpeiden mukaisesti.

Toiminnanohjaus muodostuu kokonaisuudesta, jossa hankkeet, prosessit ja projektit sekä dokumentit ja tiedostot liittyvät toiminnallisesti toisiinsa.

 • Prosessien ohjaus tiedonohjaussuunnitelmien kautta parantaa prosessien laatua ja tehokkuutta; selkeyttää työn kulkua ja varmistaa dokumentoinnin sekä asioiden etenemisen oikeassa järjestyksessä.
 • Asiakirjojen haku ja vienti sekä prosessien tilatietojen välitys asianhallintajärjestelmään.
 • Prosesseihin liittyvien dokumenttien ja muiden tietojen automaattinen tallennus sekä verkostoituminen kaupunkimallissa ylläpidettäviin kohteisiin.
 • Mahdollistaa integraation kunnassa käytettävään asianhallintaan ja taloushallintoon.

Hankehallinta

dmCity-ratkaisun hankeohjelmoinnilla hallitaan sekä käynnistyneitä että suunnitelmavaiheessa olevia hankkeita ja suunnitellaan tulevia toimenpiteitä. Hankeohjelmoinnin avulla saavutetaan tilannekuva investointi-, suunnittelu-, rakentamis- ja kaavoitushankkeista sekä hallitaan tätä näkymää reaaliajassa.

 • Reaaliaikainen tilannekuva hankkeista ja niiden tilasta.
 • Menneiden, käynnissä olevien ja tulevien hankkeiden tarkastelu yhdessä ja erikseen.
 • Hankkeisiin liittyvien ohjelmien hallinta ja käsittely yhtenä kokonaisuutena.
 • Hankkeisiin liittyvien prosessien tuloksellinen seuranta ja laadunvalvonta.
 • Viestintä asukkaille ja muille sidosryhmille: reaaliaikainen näkymä käynnissä oleviin hankkeisiin esimerkiksi tarinakarttana tai karttapalveluna.
 • Hankeyhteistyö kolmansien osapuolten kanssa: tiedon jakaminen yhteisen tietovaraston avulla ja toimijoiden osallistaminen kunnan projekteihin roolipohjaisen käyttäjähallinnan kautta.

 

Rakentamisen lupien tiedonhallinta

Toiminnallisuuden avulla hoidat rakennus- ja ympäristövalvontaan sekä yleisiin alueisiin liittyvät lupaprosessit ja toimenpiteet. Modernin Lupapiste-integraation ansiosta tiedot siirtyvät reaaliaikaisesti ratkaisusta suoraan Lupapisteeseen ja takaisin, jolloin rakennuksiin liittyvät tiedot ovat ajantasaisena käytössä molemmissa järjestelmissä.

 • Rakennuksiin liittyvien lupien käsittely ja hankkeen aikaisen rakentamisen valvonta sekä ympäristövalvontaan ja yleisiin alueisiin liittyvät lupaprosessit sekä toimenpiteiden hallinnointi.
 • Automaattinen tiedonvälitys Lupapiste-palveluun sekä Digi- ja väestötietoviraston (DVV) rakennus- ja huoneistorekisteriin.
 • Hankkeen kautta syntyvien rakennusten rakennus- ja huoneistotietojen sekä muutostietojen päivittyminen suoraan kaupunkimalliin.
 • Jatkuvan valvonnan kokonaisvaltainen hallinta.

Lue lisää dmCity & Lupapiste -kokonaisratkaisusta

Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus

Maankäytön suunnittelu -toiminnallisuudella hallitset kunnan kaavatietoja paikkatietopohjaisesti ja suoritat kaikki maankäytön suunnitteluun ja kaavoitukseen liittyvät tehtävät. Ratkaisu vaihtaa tietoa kaupungin asianhallintajärjestelmän kanssa ja kytkeytyy sitä kautta osaksi päätöksentekoa. 

 • Hankehallinta mahdollistaa tiedonkeruun ja -tallentamisen ennen kaavaprosessin aloittamista.
 • Kaavaprosessin kokonaisvaltainen hallinta.
 • Asema- ja yleiskaavoituksen työnkulun prosessit ja niihin sisältyvät tehtävät kaikissa vaiheissa (MRL:n mukaisesti).
 • Kaavojen laadinta mallipohjaisesti hyödyntäen palvelupohjaista versiointia.
 • Kattava kaavamääräys- ja kaavamerkintäkirjasto.
 • Rakennus- ja toimenpidekieltojen ja muiden rinnakkaisprosessien huomiointi.
 • Kaavavarantojen tilannekuva ja ylläpito.
 • Ratkaisu varmistaa, että dokumentaatio tehdään tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.

Ajantasakaavan ylläpito

Ajantasakaavan ylläpito -toiminnallisuuden avulla kunta pystyy automatisoimaan ajantasakaavan ylläpidon täysin ilman manuaalisia työvaiheita. Kun uusi asema- tai yleiskaava astuu voimaan, se integroituu automaattisesti osaksi ajantasakaavaa. Palvelun tietomallissa on valmiina asemakaavojen indeksikartalle tarkoitettu taso, ja kaavan vahvistuessa tiedot päivittyvät automaattisesti myös indeksitasoon.

Toiminnallisuuden avulla:

 • Ajantasakaavojen ylläpito on automatisoitu prosessi − ei manuaalisia työvaiheita. 
 • Varmistetaan julkaisujen ajantasaisuus.
 • Voidaan vertailla työn alla olevia kaavoja voimassa olevaan ajantasakaavaan.

Kiinteistönmuodostus ja tonttijakojen hallinta

Toiminnallisuudella ylläpidät kiinteistö- ja omistajatietoja sekä hoidat kaikki kiinteistöjen ja tonttien hallintaan liittyvät tehtävät. Ratkaisun avulla kiinteistönmuodostusprosessi toteutuu ohjatusti, tietojen ylläpito on keskitetty ja operatiivisena käyttöliittymänä toimii kaupunkimalli.

 • Kiinteistötoimitukset, kiinteistötietojen ylläpito, tonttijaot ja tontinjakomuutokset.
 • Kiinteistötoimitusten ohjattu läpivienti hakemuksen vastaanottamisesta kiinteistötoimituksen rekisteröintiin huomioiden siihen liittyvät muut prosessit, kuten tonttijakojen hallinta. 
 • Käytettävissä kaikki toimituksissa tarvittavat tiedot, mukaan lukien kaava- ja rakennustiedot, lupa- ja valvontatiedot sekä muu toimitukseen liittyvä informaatio. 
 • Kiinteistötietojen sekä kiinteistöjen omistaja- ja hallinnoijatietojen synkronointi Maanmittauslaitoksen järjestelmiin ja takaisin rajapintaintegraation kautta. 

Maaomaisuuden hallinta ja raportointi

Toiminnallisuudella hoidat kunnan maanhankintaan sekä maanluovutukseen liittyvät toimenpiteet ja prosessit keskitetysti. Käytettävissäsi ovat muiden toiminnallisuuksien kautta kohteeseen liittyvät tiedot, kuten kiinteistö-, kaava-, rakennus- ja maaperätiedot.

 • Maanlunastus ja etuosto-oikeus: valmistelu ja lupahakemukset, toimitukset ja haltuunotto.
 • Maanluovutus: valmistelu, neuvottelut, päätöksenteko, kaupan vahvistus ja prosessin lopputoimenpiteet.
 • Maankäyttösopimukset.
 • Maaomaisuuden kirjanpitoarvojen ylläpito ja muutosten hallinta.
 • Maaomaisuuden ylläpitoon liittyvät tiedot hallitaan alueyksiköiden kautta.
 • Maanomistustietojen keskitetty käsittely ja tarkastelu kaupunkimallin kautta.
 • Maaomaisuuteen liittyvän tiedon analysointi paikkatietoanalyysityökalujen avulla.

 

Infraomaisuuden hallinta

Toiminnallisuuden avulla hallitset kuntasi infraomaisuustietoa keskitetysti, ja käytettävissäsi on ajantasainen tilannekuva infraomaisuuden määrästä, sijainnista ja ominaisuuksista. Ratkaisun avulla suunnittelet ja hallitset infraomaisuuden uudis- ja korjausrakentamista sekä muuta olemassa olevan omaisuuden ylläpitoa tehokkaasti aina strategisesta suunnittelusta operatiiviseen toimintaan.

 • Infraomaisuustiedon keskitetty varastointi ja ylläpito sekä jakaminen ja seuranta omaisuuden koko elinkaaren ajan (osana kaupunkimallia).
 • Kohteiden visualisointi ja liittäminen osaksi kaupunkimallia.
 • Suunnitelma-, toteutus- ja toteumamallien tarkastelu.
 • Ajantasainen tilannekuva omaisuudesta ja korjausvelasta; seuranta, ennustaminen ja analytiikka.
 • Kunnossapitotöiden ja korjausrakentamisen seuranta.
 • Mobiilitiedonkeruu ja -ylläpito sekä työnohjaus.
 • Infraomaisuuden lupa-asiointi.
 • Osallistaminen rakentamisen ja rakennuttamisen prosesseihin.

Maanvuokralaskutus

Toiminnon avulla hallitset maanvuokralaskutukseen liittyvät tiedot kätevästi dmCity-ratkaisussa, ja voit siirtää laskutustiedot kunnassasi käytössä olevaan laskutusjärjestelmään. Maanvuokrakohteina voivat toimia esimerkiksi asuintontit, teollisuustontit, erilaiset tekniset keskukset sekä mainospaikkalaitteet.  

 • Laskutuksen hallinta
 • Raportointi
 • Integrointi asianhallintajärjestelmään
Kolme kolikkopinoa, joista kasvaa versot.

Palautepalvelu

Palautepalvelun avulla kuntasi voi osallistaa kuntalaisia kunnan kehittämiseen ja esimerkiksi epäkohtien korjaamiseen mahdollistamalla sijaintiin sidottujen palautteiden antamisen. Sijainnin lisäksi palautteeseen voidaan liittää esimerkiksi valmiiksi määriteltyjä valintoja sekä liitetiedostoja, kuten valokuvia. Palautteen käsittelyn etenemistä kunnassa on mahdollista seurata esimerkiksi dashboard-näkymän muodossa.

 • Palautteiden antaminen sijaintipohjaisesti
 • Kommunikointi ja vuorovaikutus
 • Palautteiden käsittely
Taustalla tumma kartta ja etualalla hymiö-arvosteluasteikko.

Väestöosa

Väestötieto-osio pitää sisällään tiedot koko kunnan väestöstä, joita ylläpidetään DVV-integraation avulla. Toiminto sisältää monipuoliset hakutoiminnot sekä edistykselliset paikkatietoanalyysit väestötietojen pohjalta.

 • Kattavat väestötiedot
 • Väestöhaut
 • Paikkatietoanalyysit
 • Raportit
 • Automaattinen tiedonsiirto
Ihmismassa kulkemassa kadulla.

Projektien yhteistyöportaali

Projektien yhteistyöportaali mahdollistaa sujuvan yhteistyön kunnan ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa meneillään olevissa hankkeissa. Portaalin avulla hankkeet tiedot voidaan tarjota turvallisesti kolmansien osapuolien käyttöön hallinnoimalla käyttöoikeuksia ja dokumenttien näkyvyyttä.

 • Projektipankki
 • Projektien hallinta
 • Sisäiset/ulkoiset osallistujat

Tonttien myyntipalvelu

Tonttien myyntipalvelu -toiminto mahdollistaa myytävinä olevien tonttien ja niihin liittyvien perustietojen esittelyn sekä tonttihakemuksen jättämisen sähköisesti. Palvelussa on myös mahdollista toteuttaa vahva tunnistautuminen hakijan henkilöllisyyden varmistamiseksi.  

 • Tonttien myyntipalvelu
 • Tonttihakemukset sähköisesti
 • Vahva tunnistautuminen
Niittymaisema ja etualalla kyltti, jossa lukee tontti myytävänä.

Kantatilan tarkastelun toiminnallisuus

 • Kantatilatarkastelu ranta-asemakaava-alueella.
 • Helpottaa rakennusoikeuksien selvittämistä.
Järvenrantamaisema, nurmikkoa, pensaita ja vettä, järven takana näkyy metsä.

Mittalaitteiden online-tiedonvälitys

Toiminnallisuus on tulossa, kuvaus päivitetään myöhemmin.

Mittamiehet keltaisissa huomioliiveissä ja kypärät päässä tien varrella töissä.