Vesihuollon digitalisaatio tehdään paikkatiedolla


Kenttäoperaatioiden tehokkuuden ja yhteistyön parantaminen paikkatietoalustaa hyödyntäen

Vesilaitokset hallinnoivat maantieteellisesti hajautuneita valuma-alueita, monimutkaista omaisuuspohjaa maan pinnalla ja alla sekä palvelevat asiakkaita niin kaupunkialueilla kuin maaseudulla.

Yllä mainitut elementit tarjoavat sekä mahdollisuuksia, että haasteita vesilaitoksille. Kaikki vesilaitokset hyötyvät kuitenkin paikkatietojärjelmästä (GIS) ja sen avulla tehtävästä vesihuoltoverkkoaineiston hallinnasta, muokkaamisesta ja suunnittelusta. Yhä enenevissä määrin vesihuoltoverkkoaineiston ylläpito tapahtuu suoraan kentällä ja yhteistyössä kumppaneiden sekä sidosryhmien kanssa.

Perinteiset työnkulut

Monet vesilaitokset toteuttavat kenttäoperaatioita yhä perinteisin menetelmin hyödyntäen paperille tulostettuja dokumentteja. Tämä johtaa usein tehottomiin työnkulkuihin, koska:

 • käsin kirjoitetuista dokumenteista ei saada selvää tai dokumentit katoavat ja näin ollen kerätty tieto on puutteellista.
 • kerätyn tiedon siirtäminen kentältä toimistolle on aikaa vievää ja tehotonta.
 • samaa tietoa kerätään ja kopioidaan useaan eri tallennuspaikkaan.
 • puutteellisen ja virheellisen tiedon riski suurenee.
 • kommukaatio eri tiimien välillä on tehotonta tiedon tallentumiseen liittyvän viiveen takia.

Digitaaliset työnkulut

Älylaitteiden yleistyminen helpottaa vesilaitosten siirtymistä paperilomakkeisiin pohjautuvista työnkuluista digitaalisiin työnkulkuihin.

Mobiilisovellukset, jotka mahdollistavat kenttähenkilökunnalle tiedon tarkastelun, keräämisen ja muokkaamisen suoraan kentällä, ovat tämän muutoksen ytimessä:

 • Kenttähenkilökunta voi helposti paikallistaa ja navigoida omaisuuskohteiden luokse.
 • Sijainti- ja aikatiedon automaattinen kerääminen.
 • Kenttähenkilökunta pääsee helposti käsiksi käytettävän järjestelmän informaatioon suoraan paikan päällä ilman tarvetta palata hakemaan tarvittavaa tietoa toimistolta.
 • Reaaliaikainen tieto koko organisaation käytössä.

ArcGIS-paikkatietoalusta

Tämän digitalisaation ytimessä on ArcGIS-paikkatietoalusta, joka koostuu joukosta konfiguroitavia sovelluksia. Nämä sovellukset toimivat saumattomasti yhteen ja ovat tukena työnkulkujen jokaisessa vaiheessa.

Esrin kenttäoperaatioiden ratkaisu koostuu palveluista, kartoista ja sovelluksista, joita voidaan käyttää läpi koko organisaation. Ne antavat vesilaitokselle mahdollisuuden:

 • Parantaa kenttätyöskentelyn tuottavuutta ja tehokkuutta.
 • Kasvattaa operatiivista tilannetietoisuutta.
 • Keskittää tiedot yhteen yhtenäiseen tietovarastoon, mikä sisältää reaaliaikasta dataa ja päivityksiä.
 • Kerätä ja päivittää tietoa nopeasti, myös verkkoyhteyden puuttuessa.
 • Parantaa turvallisuutta ja yhteistyötä.

Vaihe 1: Valmistele aineisto

Älykkäiden tietomallien ansiosta verkkoaineistosta on mahdollista luoda niin sanottu digitaalinen kaksonen ja auttaa rakentamaan virtaus- sekä jäljityslogiikka.

 

Ensimmäinen vaihe vesihuollon älykkään tietojärjestelmän toteuttamiseksi on muuntaa olemassa olemassa omaisuusaineisto paikkatietoaineistoksi.

ArcGIS Pro sisältää tehokkaita, konfiguroitavia työkaluja, jotka mahdollistavat aineiston luomisen, käsittelyn, hallinnan ja visualisoinnin organisaation vaatimusten ja tarpeiden mukaan.

Vaihe 2: Aineiston jakaminen

Esrin paikkatietoalustaa voidaan käyttää ArcGIS Online pilvipalvelussa tai omaan ympäristöön toteutettuna ArcGIS Enterprisella. Alustaan tallennettua tietoa voidaan käyttää miltä laitteelta tahansa, milloin vain.

 

Avain älykkääseen tietojärjestelmään on keskitetty tietovarasto kaikelle aineistolle. Tietovarastosta aineisto jaetaan toimisto- ja kenttätyöntekijöille hyödynnettäväksi ja muokattavaksi.

Aineiston muokkaaminen perustuu käyttäjäoikeuksiin, jotka ovat täysin organisaatioon määriteltävissä ja konfiguroitavissa.

Muodosta yhteys reaaliaikaisiin datasyötteisiin

ArcGISin avulla omaan dataan on mahdollista yhdistää reaaliaikaisia datasyötteitä, kuten liikenne- ja säätiedot sekä tulva-varoitukset.

Tämän tiedon avulla voidaan helpottaa kenttätyöntekijöitä ja kenttäoperaatioita koskevaa päätöksentekoa.

Tutustu ArcGIS Living Atlas of the Worldiin »

Vaihe 3: Koordinoi ja navigoi

Vesihuollossa on erittäin tärkeää pystyä koordinoimaan työtehtäviä toimiston ja kenttätyöntekijöiden kesken. Digitalisoidussa työnkulussa toimistotyöntekijöiden tulee pystyä ymmärtämään missä työtehtävät sijaitsevat sekä tehokkaasti suunnittelemaan, koordinoimaan ja ohjaamaan resurssien käyttöä.

 

Kenttätyöntekijöille voidaan lähettää mobiililaitteeseen push-ilmoituksia, jotta he voivat navikoida oikeaan kohteeseen nopeinta mahdollisinta reittiä.

ArcGIS Workforcen avulla toimistotyöntekijöiden on mahdollista luoda tehtäviä kenttätyöntekijöille sekä nähdä reaaliajassa missä kenttätyöntekijät liikkuvat. Kenttätyöntekijät hyödyntävät mobiililaitettaan, jonka kautta he saavat listauksen heille osoitetuista työtehtävistä ja voivat päivittää niihin liittyviä tietoja suoraan sovelluksen kautta reaaliajassa.

Kun kenttätyöntekijä hyväksyy tehtävän, hän voi välittömästi alkaa navikoida tehtäväpaikalle käyttäen ArcGIS Navigator -sovellusta. Sovellus voidaan konfiguroida erilaisia ajoneuvoja varten ja se osaa ottaa reitityksessä huomioon tienkäyttörajoitukset ja opastaa kenttätyöntekijät tehokkaasti perille.

Vaihe 4: Tutki ja kerää

ArcGISissa on monipuolinen valikoima tiedon keräämiseen, muokkaamiseen ja katseluun tarkoitettuja sovelluksia.

 

ArcGIS Explorer -sovellus mahdollistaa digitaalisten karttojen tarkastelun suoraan mobiililaitteessa. Sovellusta ja sen sisältämiä karttoja voidaan hyödyntää kohteiden ja alueiden löytämiseen, lähiympäristön ymmärtämiseen ja karttamerkintöjen tekemiseen.

ArcGIS QuickCapture on suunniteltu havaintojen keräämisen yhdellä napin painalluksella liikkuvasta ajoneuvosta.

ArcGIS Collector on karttakeskeinen sovellus, jolla voidaan tarkastella, kerätä ja muokata dataa kentällä.

ArcGIS Survey123 hyödyntää älykkäitä lomakkeita sijaintiin perustuvassa tiedonkeruussa.

Kaikkia yllä kuvattuja mobiilisovelluksia voidaan myös käyttää verkkoyhteyden puuttuessa. Laitteen palautuessa verkkoyhteyden piiriin aineistoon tehdyt muutokset synkronoidaan takaisin ArcGIS-alustan tietovarastoon.

Vaihe 5: Monitoroi ja seuraa

Tarkastele verkkoa ja siihen liittyviä töitä operaationäkymässä. Näe mahdolliset vaikutukset asiakkaisiin.

 

Työnkulkujen digitalisointi paikkatietopohjaisesti mahdollistaa toimintojen ajantasaisen hallinnan tuottamalla paremman näkymän kenttätyöntekijöiden sijaintiin maastossa sekä reaaliaikaisiin datasyötteisiin. Operaationäkymän avulla työnjohtajat pystyvät tekemään parempia päätöksiä.

ArcGIS Dashboard on työasemalla toimiva sovellus, jolla voidaan taskastella verkostoon liittyvää omaisuutta ja toimintoja reaaliajassa. Reaaliaikaisen monitoroinnin ansiosta mahdollisiin häiriötilanteisiin pystytään vastaamaan aiempaa nopeammin ja paremmin.

ArcGIS Tracker -sovelluksella kenttätyönjohtajat voivat seurata kenttätyöntekijöiden reaaliaikaista sijaintia sekä tutkia, missä he ovat olleet ja mitä reittejä he ovat kulkeneet. Kenttätyöntekijät voivat puolestaan kontrolloida mobiilisovelluksen kautta sijaintinsa jakoon liittyviä asetuksia. Kenttätyönjohtavat voivat tutkia web-sovelluksen kautta kenttätyöntekijöiden käyttämiä reittejä ymmärtääkseen paremmin erilaisiin kenttätehtäviin liittyviä tarpeita.

Esimerkki työnkulusta

Vesivuodon tutkinta

Ikääntyvän infrastruktuurin vuoksi vesihuollon tulee reagoida nopeasti raportoituihin vesivuotoihin mahdollisten taloudellisten haittavaikutusten minimoiseksi. Tyypillisessä vesivuototapauksessa kenttäteknikot suuntaavaat vuotopaikalle, vahvistavat vuodon ja tallentavat sen sijainnin sekä vakavuusasteen.

Alla oleva diagrammi kuvaa vesivuodon tutkimiseen liittyvän työnkulun toteuttamista käyttäen Esrin ArcGIS-paikkatietoalustan mobiilisovelluksia.

Osoita työtehtävä raportoidusta vuodosta

Klikkaa kuvaa ja katso animaatio, miten kenttätyönohjaaja voi tarkastella vuotoja ja tehtäviä.

 

Tämä skenaario alkaa kenttätyönohjaajasta, joka käyttää ArcGIS Workforce -sovellusta. Sovelluksen kautta kenttätyönohjaaja voi tarkastella kartalta ilmoitettuja vesivuotoja. Tyypillisesti vuodot kirjataan asiakaspalvelutiimin toimesta. Kenttätyönohjaaja voi myös tarkastella, missä kenttätyöntekijät ovat, millaisia tehtäviä kullekin heistä on osoitettu ja missä tilassa mikäkin tehtävä on.

Edellä mainittujen asioiden tarkastelu yhden näkymän kautta auttaa kenttätyönohjaajia jakamaan uudet tehtävät mahdollisimman tehokkaasti työntekijöiden kesken. Kenttätyönohjaajan on helppo osoittaa uusi tehtävä esimerkiksi lähimmälle työntekijälle tai sellaiselle tekijälle, jolla on vähiten osoitettuja tehtäviä.

Tehtävästä lähetetään kenttätyöntekijälle ilmoitus Workforce-mobiilisovellukseen. Kenttätyöntekijä hyväksyy tehtävän sitten kun hänellä on valmiudet alkaa työskennellä sen parissa. Kenttätyöntekijän hyväksyttyä tehtävän muuttuu tehtävän tila "Työn alla" -tilaan. Samanaikaisesti kenttätyönohjaaja näkee omassa näkymässään, että tehtävä on aloitettu.

Vuotopaikalle navigointi

Klikkaa kuvaa ja katso animaatio, miten kenttätyöntekijä voi navigoida kohteeseen.

 

Työtehtävän hyväksymisen jälkeen kenttätyöntekijä suuntaa tehtäväpaikalle. Workforce-mobiilisovelluksen sisällä kenttätyöntekijällä on mahdollista avata tehtävä myös muissa Esrin mobiilisovelluksissa.

ArcGIS Navigator
-sovellus näyttää kenttätyöntekijälle parhaimman reitin tehtäväpaikalle. Kenttätyöntekijä voi navigoida tehtäväpaikalle ehdotettua reittiä pitkin tai optimoida reitin uudelleen hyödyntäen erilaisia asetuksia. Reitin optimoinnissa voidaan käyttää erityyppisiä ajoneuvoja (auto, rekka), nopeinta reittiä tai lyhintä reittiä.

Vuotoilmoituksen validointi

Klikkaa kuvaa ja katso animaatio, miten kenttätyöntekijä voi validoida vuotoilmoituksen.

 

Toinen vaihtoehto Workforce-mobiilisovelluksen sisällä on avata tehtävä ArcGIS Collector -sovelluksessa ja validoida vuoto siinä. Tämä vaihtoehto on valittavissa kun kenttätyöntekijä saapuu tehtäväpaikalle. Kenttätyöntekijä voi muokata Collector-sovelluksessa vuotoon liittyviä tietoja, jotka on alunperin kirjattu asiakaspalvelun toimesta.

Kenttätyöntekijä voi päivittää vuotokohdan sijaintia kartalla, mikäli alkuperäinen sijainti ei ole ilmoitettu riittävän tarkasti. Kenttätyöntekijä voi myös liittää vuotokohtaan erilaisia kuvia, videoita tai tiedostoja.

Kun kenttätyöntekijä on saanut tutkittua vuodon, päivitetyt tiedot lähetetään Collector-sovelluksella. Tämän jälkeen tehtävän tiedot päivitetään Workforcella ja merkitään tehtävä suoritetuksi. Valmiit tehtävät poistuvat kenttätyöntekijän työlistalta ja samalla kenttätyönohjaajat saavat tiedon valmistuneesta tehtävästä.

Workforce-sovellus pitää kirjaa työtehtävien tilasta ja mittaa miten paljon aikaa on kulunut erityyppisten tehtävien suorittamiseen. Näin on mahdollista kommunikoida erityyppisten tehtävien suorittamiseen vaadittava aika ja ymmärtää paremmin millaisia vaikutuksia kullakin tehtävällä on asiakkaiden suuntaan.

Monitoroi vuotoja ja seuraa niiden korjaamisen edistymistä

Klikkaa kuvaa ja katso animaatio, miten kenttätyönohjaaja voi monitoroida vuotoja.

 

Tämän työnkulun viimeinen vaihe keskittyy toimistolla työskentelevään kenttätyönohjaajaan. Hän käyttää ArcGIS Dashboard -sovellusta ja seuraa erilaisia kentällä tapahtuvia operaatioita sekä tekee tarpeen mukaisia päätöksiä. Operaationäkymän kautta hän voi seurata operaatioita reaaliajassa ja tarkastella näihin liittyviä avaintietoja, kuten esimerkiksi aktiivisia kenttätyöntekijöitä, avoimia tehtäviä, vuotojen lukumäärää, vakavuusasteen mukaan luokiteltuja tehtäviä tai reaaliaikaisia datasyötteitä, kuten liikennetietoja.

Operations Dashboard -näkymä päivittyy reaaliajassa ja näin kenttätyönohjaa voi muodostaa paremman tilannekuvan sekä tehdä parempia päätöksiä.

ArcGIS-paikkatietoalusta mahdollistaa ja kattaa vesihuollon kentällä tapahtuvan työskentelyn koko elinkaaren

ArcGIS-paikkatietoalustan kenttätyöskentelyn sovellukset hyödyntävät sijaintietoa, jonka avulla vesihuollon toimijat voivat tehdä parempia ja nopeampia päätöksiä. Esimerkiksi sen reaaliaikaiset reititystyökalut auttavat vähentämään polttoaineen kulutusta sekä säästävät aikaa. Tiedonkeruusovelluksilla keräät tarkkaa tietoa ja tallennat ne suoraan osaksi paikkatietoalustan tietovarantoa. Paikkatietoalusta mahdollistaa myös kentällä tapahtuvien toimintojen monitoroimisen intuitiivisten karttojen sekä kojelautanäkymien avulla.