ArcGIS-ratkaisut saumattomaan työskentelyyn kentällä

Vesihuollon digitalisaatio tehdään paikkatiedolla

People sitting at table with microphones, man looking at tablet computer, map with blue and green polygons, map with red and yellow polygons

Kenttäoperaatiot

Tehokkuuden ja yhteistyön parantaminen paikkatietoalustaa hyödyntäen

Vesihuoltolaitokset hallinnoivat maantieteellisesti hajautuneita valuma-alueita, monimutkaista omaisuuspohjaa maan pinnalla ja alla sekä palvelevat asiakkaita niin kaupunkialueilla kuin maaseudulla.

Yllä mainitut elementit tarjoavat sekä mahdollisuuksia, että haasteita vesilaitoksille. Kaikki vesilaitokset hyötyvät kuitenkin paikkatietojärjelmästä (GIS) ja sen avulla tehtävästä vesihuoltoverkkoaineiston hallinnasta, muokkaamisesta ja suunnittelusta. Yhä enenevissä määrin vesihuoltoverkkoaineiston ylläpito tapahtuu suoraan kentällä ja yhteistyössä kumppaneiden sekä sidosryhmien kanssa.

Perinteiset työnkulut

Monet vesihuoltolaitokset toteuttavat kenttäoperaatioita yhä perinteisin menetelmin hyödyntäen paperille tulostettuja dokumentteja. Tämä johtaa usein tehottomiin työnkulkuihin, koska:

 • käsin kirjoitetuista dokumenteista ei saada selvää tai dokumentit katoavat ja näin ollen kerätty tieto on puutteellista.
 • kerätyn tiedon siirtäminen kentältä toimistolle on aikaa vievää ja tehotonta.
 • samaa tietoa kerätään ja kopioidaan useaan eri tallennuspaikkaan.
 • puutteellisen ja virheellisen tiedon riski suurenee.
 • kommukaatio eri tiimien välillä on tehotonta tiedon tallentumiseen liittyvän viiveen takia.
Vesihuollon työntekijä suorittaa tarkastusta

Digitaaliset työnkulut

Älylaitteiden yleistyminen helpottaa vesihuoltolaitosten siirtymistä paperilomakkeisiin pohjautuvista työnkuluista digitaalisiin työnkulkuihin.

Mobiilisovellukset, jotka mahdollistavat kenttähenkilökunnalle tiedon tarkastelun, keräämisen ja muokkaamisen suoraan kentällä, ovat tämän muutoksen ytimessä:

 • Kenttähenkilökunta voi helposti paikallistaa ja navigoida omaisuuskohteiden luokse.
 • Sijainti- ja aikatiedon automaattinen kerääminen.
 • Kenttähenkilökunta pääsee helposti käsiksi käytettävän järjestelmän informaatioon suoraan paikan päällä ilman tarvetta palata hakemaan tarvittavaa tietoa toimistolta.
 • Reaaliaikainen tieto koko organisaation käytössä.
Mobiililaitteista kuvituskuva

ArcGIS-paikkatietoalusta

Tämän digitalisaation ytimessä on ArcGIS-paikkatietoalusta, joka koostuu joukosta konfiguroitavia sovelluksia. Nämä sovellukset toimivat saumattomasti yhteen ja ovat tukena työnkulkujen jokaisessa vaiheessa.

Esrin kenttäoperaatioiden ratkaisu ArcGIS Field Maps on all-in-one-mobiilisovellus, jonka älykkäät karttanäkymät auttavat liikkuvan työn tekijöitä etsimään resursseja ja tietoja, tallentamaan ja muokkaamaan niitä kentällä sekä raportoimaan ajantasaisesti. Se antaa laitoksille mahdollisuuden:

 • Parantaa kenttätyöskentelyn tuottavuutta ja tehokkuutta.
 • Kasvattaa operatiivista tilannetietoisuutta.
 • Keskittää tiedot yhteen yhtenäiseen tietovarastoon, mikä sisältää reaaliaikasta dataa ja päivityksiä.
 • Kerätä ja päivittää tietoa nopeasti, myös verkkoyhteyden puuttuessa.
 • Parantaa turvallisuutta ja yhteistyötä.
Kuvituskuva ArcGIS-alustasta

Vaihe 1: Valmistele aineisto

Ensimmäinen vaihe vesihuollon älykkään tietojärjestelmän toteuttamiseksi on muuntaa olemassa olemassa omaisuusaineisto paikkatietoaineistoksi.

ArcGIS sisältää tehokkaita, konfiguroitavia työkaluja, jotka mahdollistavat aineiston luomisen, käsittelyn, hallinnan ja visualisoinnin organisaation vaatimusten ja tarpeiden mukaan.

Aineisto näytöllä kartalle visualisoituna

Vaihe 2: Aineiston jakaminen

Avain älykkääseen tietojärjestelmään on keskitetty tietovarasto kaikelle aineistolle. Tietovarastosta aineisto jaetaan toimisto- ja kenttätyöntekijöille hyödynnettäväksi ja muokattavaksi.

Aineiston muokkaaminen perustuu käyttäjäoikeuksiin, jotka ovat täysin organisaatioon määriteltävissä ja konfiguroitavissa.

Muodosta yhteys reaaliaikaisiin datasyötteisiin

ArcGISin avulla omaan dataan on mahdollista yhdistää reaaliaikaisia datasyötteitä, kuten liikenne- ja säätiedot sekä tulva-varoitukset.

Tämän tiedon avulla voidaan helpottaa kenttätyöntekijöitä ja kenttäoperaatioita koskevaa päätöksentekoa.

Tutustu ArcGIS Living Atlas of the Worldiin »

Aineistojen jakaminen käyttäjien kesken

Vaihe 3: Koordinoi ja navigoi

Kenttätyöntekijöille voidaan lähettää mobiililaitteeseen push-ilmoituksia, jotta he voivat navikoida oikeaan kohteeseen nopeinta mahdollisinta reittiä.

ArcGIS Workforcen avulla toimistotyöntekijöiden on mahdollista luoda tehtäviä kenttätyöntekijöille sekä nähdä reaaliajassa missä kenttätyöntekijät liikkuvat. Kenttätyöntekijät hyödyntävät mobiililaitettaan, jonka kautta he saavat listauksen heille osoitetuista työtehtävistä ja voivat päivittää niihin liittyviä tietoja suoraan sovelluksen kautta reaaliajassa.

Kun kenttätyöntekijä hyväksyy tehtävän, hän voi välittömästi alkaa navikoida tehtäväpaikalle käyttäen ArcGIS Navigator -sovellusta. Sovellus voidaan konfiguroida erilaisia ajoneuvoja varten ja se osaa ottaa reitityksessä huomioon tienkäyttörajoitukset ja opastaa kenttätyöntekijät tehokkaasti perille.

Vesihuollon koordinointi toimistolta kentältä

Vaihe 4: Tutki ja kerää

ArcGIS Field Maps -sovellus mahdollistaa karttojen tarkastelun mobiililaitteessa. Sovellusta ja sen sisältämiä karttoja voidaan hyödyntää kohteiden ja alueiden löytämiseen, lähiympäristön ymmärtämiseen ja karttamerkintöjen tekemiseen. Sen karttapohjaiset lomakkeet helpottavat tietojen keräämistä, muokkaamista, muistiinpanojen tallentamista ja raportoimista.

Sovellusta voidaan myös käyttää verkkoyhteyden puuttuessa. Laitteen palautuessa verkkoyhteyden piiriin aineistoon tehdyt muutokset synkronoidaan takaisin ArcGISin tietovarastoon ja ne ovat heti kaikkien osapuolien hyödynnettävissä.

Tiedon kerääminen kentältä mobiilisovelluksien avulla

Vaihe 5: Monitoroi ja seuraa

Työnkulkujen digitalisointi paikkatietopohjaisesti mahdollistaa toimintojen ajantasaisen hallinnan tuottamalla paremman näkymän kenttätyöntekijöiden sijaintiin maastossa sekä reaaliaikaisiin datasyötteisiin. Operaationäkymän avulla työnjohtajat pystyvät tekemään parempia päätöksiä.

ArcGIS Dashboard on työasemalla toimiva sovellus, jolla voidaan tarkastella verkostoon liittyvää omaisuutta ja toimintoja reaaliajassa. Reaaliaikaisen monitoroinnin ansiosta mahdollisiin häiriötilanteisiin pystytään vastaamaan aiempaa nopeammin ja paremmin.

ArcGIS Field Mapsin sijainnin seurannan avulla kenttätyönjohtajat voivat seurata kenttätyöntekijöiden reaaliaikaista sijaintia sekä tutkia, missä he ovat olleet ja mitä reittejä he ovat kulkeneet. Kenttätyöntekijät voivat puolestaan kontrolloida mobiilisovelluksen kautta sijaintinsa jakoon liittyviä asetuksia. Kenttätyönjohtavat voivat tutkia web-sovelluksen kautta kenttätyöntekijöiden käyttämiä reittejä ymmärtääkseen paremmin erilaisiin kenttätehtäviin liittyviä tarpeita.

Verkon ja menossa olevien töiden tarkasteleminen kartalta

Esimerkki työnkulusta - vesivuodon tutkinta

Ikääntyvän infrastruktuurin vuoksi vesihuollon tulee reagoida nopeasti raportoituihin vesivuotoihin mahdollisten taloudellisten haittavaikutusten minimoiseksi. Tyypillisessä vesivuototapauksessa kenttäteknikot suuntaavaat vuotopaikalle, vahvistavat vuodon ja tallentavat sen sijainnin sekä vakavuusasteen.

Osoita työtehtävä raportoidusta vuodosta

Tämä skenaario alkaa kenttätyönohjaajasta, joka käyttää ArcGIS Workforce -sovellusta. Sovelluksen kautta kenttätyönohjaaja voi tarkastella kartalta ilmoitettuja vesivuotoja. Tyypillisesti vuodot kirjataan asiakaspalvelutiimin toimesta. Kenttätyönohjaaja voi myös tarkastella, missä kenttätyöntekijät ovat, millaisia tehtäviä kullekin heistä on osoitettu ja missä tilassa mikäkin tehtävä on.

Edellä mainittujen asioiden tarkastelu yhden näkymän kautta auttaa kenttätyönohjaajia jakamaan uudet tehtävät mahdollisimman tehokkaasti työntekijöiden kesken. Kenttätyönohjaajan on helppo osoittaa uusi tehtävä esimerkiksi lähimmälle työntekijälle tai sellaiselle tekijälle, jolla on vähiten osoitettuja tehtäviä.

Tehtävästä lähetetään kenttätyöntekijälle ilmoitus Workforce-mobiilisovellukseen. Kenttätyöntekijä hyväksyy tehtävän sitten kun hänellä on valmiudet alkaa työskennellä sen parissa. Kenttätyöntekijän hyväksyttyä tehtävän muuttuu tehtävän tila "Työn alla" -tilaan. Samanaikaisesti kenttätyönohjaaja näkee omassa näkymässään, että tehtävä on aloitettu.

Työtehtävän osoittaminen ArcGISissa

Vuotopaikalle navigointi

Työtehtävän hyväksymisen jälkeen kenttätyöntekijä suuntaa tehtäväpaikalle. Workforce-mobiilisovelluksen sisällä kenttätyöntekijällä on mahdollista avata tehtävä myös muissa Esrin mobiilisovelluksissa.

ArcGIS Navigator
-sovellus näyttää kenttätyöntekijälle parhaimman reitin tehtäväpaikalle. Kenttätyöntekijä voi navigoida tehtäväpaikalle ehdotettua reittiä pitkin tai optimoida reitin uudelleen hyödyntäen erilaisia asetuksia. Reitin optimoinnissa voidaan käyttää erityyppisiä ajoneuvoja (auto, rekka), nopeinta reittiä tai lyhintä reittiä.

Kohteeseen navigointi mobiilisovelluksen avulla

Vuotoilmoituksen validointi

Toinen vaihtoehto Workforce-mobiilisovelluksen sisällä on avata tehtävä ArcGIS Field Maps -sovelluksessa ja validoida vuoto siinä. Tämä vaihtoehto on valittavissa kun kenttätyöntekijä saapuu tehtäväpaikalle. Kenttätyöntekijä voi muokata sovelluksessa vuotoon liittyviä tietoja, jotka on alunperin kirjattu asiakaspalvelun toimesta.

Kenttätyöntekijä voi päivittää vuotokohdan sijaintia kartalla, mikäli alkuperäinen sijainti ei ole ilmoitettu riittävän tarkasti. Kenttätyöntekijä voi myös liittää vuotokohtaan erilaisia kuvia, videoita tai tiedostoja.

Kun kenttätyöntekijä on saanut tutkittua vuodon, päivitetyt tiedot lähetetään Field Maps -sovelluksella. Tämän jälkeen tehtävän tiedot päivitetään Workforcella ja merkitään tehtävä suoritetuksi. Valmiit tehtävät poistuvat kenttätyöntekijän työlistalta ja samalla kenttätyönohjaajat saavat tiedon valmistuneesta tehtävästä.

Workforce-sovellus pitää kirjaa työtehtävien tilasta ja mittaa miten paljon aikaa on kulunut erityyppisten tehtävien suorittamiseen. Näin on mahdollista kommunikoida erityyppisten tehtävien suorittamiseen vaadittava aika ja ymmärtää paremmin millaisia vaikutuksia kullakin tehtävällä on asiakkaiden suuntaan.

Vuotoilmoituksen validointi mobiilisovelluksen avulla

Monitoroi vuotoja ja seuraa korjaustöitä

Tämän työnkulun viimeinen vaihe keskittyy toimistolla työskentelevään kenttätyönohjaajaan. Hän käyttää ArcGIS Dashboard -sovellusta ja seuraa erilaisia kentällä tapahtuvia operaatioita sekä tekee tarpeen mukaisia päätöksiä. Operaationäkymän kautta hän voi seurata operaatioita reaaliajassa ja tarkastella näihin liittyviä avaintietoja, kuten esimerkiksi aktiivisia kenttätyöntekijöitä, avoimia tehtäviä, vuotojen lukumäärää, vakavuusasteen mukaan luokiteltuja tehtäviä tai reaaliaikaisia datasyötteitä, kuten liikennetietoja.

Operations Dashboard -näkymä päivittyy reaaliajassa ja näin kenttätyönohjaa voi muodostaa paremman tilannekuvan sekä tehdä parempia päätöksiä.

Vuotoilmoituksien ja korjaustöiden seuranta

ArcGIS-paikkatietoalusta mahdollistaa ja kattaa vesihuollon kentällä tapahtuvan työskentelyn koko elinkaaren


ArcGIS-paikkatietoalustan kenttätyöskentelyn sovellukset hyödyntävät sijaintietoa, jonka avulla vesihuollon toimijat voivat tehdä parempia ja nopeampia päätöksiä. Esimerkiksi sen reaaliaikaiset reititystyökalut auttavat vähentämään polttoaineen kulutusta sekä säästävät aikaa. Tiedonkeruusovelluksilla keräät tarkkaa tietoa ja tallennat ne suoraan osaksi paikkatietoalustan tietovarantoa. Paikkatietoalusta mahdollistaa myös kentällä tapahtuvien toimintojen monitoroimisen intuitiivisten karttojen sekä kojelautanäkymien avulla.

Täytä alla oleva lomake tai ota suoraan yhteyttä minuun,
ja katsotaan yhdessä miten voimme auttaa teitä.

 Tomi Luukkonen, Senior Account Manager
p. 040 708 2384