Skip to Content

Ymmärrä riskien kokonaiskuva ja varaudu vahinkoihin


Vakuutetun omaisuuden sijainnilla on suuri vaikutus vakuutusyhtiön ottamaan riskiin. Pelkkä postiosoite ei kuitenkaan paljasta kaikkia sijaintipaikkaan liittyviä riskejä. Paikkatiedon avulla voidaan ottaa huomioon vakuutettavan kohteen sijaintiin liittyvät riskit sekä tietyn maantieteellisen alueen mahdolliset riskikertymät, jotka vaikuttavat vakuutuskohteiden valintaan ja hinnoitteluun.

Sijaintianalytiikka apunasi


Paikkatieto mahdollistaa tarkat alueelliset riskianalyysit sekä erilaisten vaihtoehtoisten skenaarioiden mallintamisen, joiden avulla on helpompi varautua mahdollisesti toteutuviin uhkiin ja ennakoida niistä aiheutuvia kustannuksia. Tämä auttaa parantamaan ennustetarkkuutta ja vähentämään liiketoimintariskiä.

Edistyneen sijaintiin perustuvan analytiikan avulla voidaan esimerkiksi tunnistaa vakuutettavan kohteen sijaintiin liittyvät uhkatekijät – tulvat, kemialliset aineet, rikollisuus tai maan vajoaminen – sekä arvioida riskin todennäköisyys ja vaikutukset.

Riskin todennäköisyys vaikuttaa vakuutuksen hinnoitteluun, jolloin riskiin vaikuttavien tekijöiden tarkastelu yhdessä näkymässä mahdollistaa entistä tarkemman päätöksenteon. Samalla tavoin vakuutusyhtiö pystyy seuraamaan aina ajantasaista näkymää riskikertymästä eri alueilla.

Edistyksellistä riskienhallintaa nyt ja tulevaisuudessa


Ammattitaitoinen riskienhallinta voi olla vakuutusyhtiölle merkittävä kilpailuetu vakuutusta myytäessä ja realisoituvia riskejä pienentävänä tekijänä. Sijaintitieto tuo uutta näkökulmaa vakuutettavien vahinkoriskien, kuten henkilö-, omaisuus-, keskeytys-, ympäristö-, vastuu- ja sopimusriskien tarkasteluun.

Yhdistämällä eri lähteistä saatavaa dataa vakuutusyhtiön omaan liiketoimintadataan sekä korvaushistoriaan ja tutkimalla näitä edistyksellisen sijaintianalytiikan keinoin voidaan saada selville paljon uutta tietoa esimerkiksi syy-seuraus-yhteyksistä, jota olisi vaikeaa tai jopa mahdotonta selvittää muulla tavalla. Tätä tietoa voidaan hyödyntää, mitä moninaisemmilla tavoilla kehitettäessä esimerkiksi uusia palveluja, joiden avulla vakuutusyhtiön asiakkaat voivat parantaa omaa riskinhallintaansa ja turvallisuuttaan, mikä vähentää vakuutusyhtiön ottamaa riskiä ja korvauskuluja.