Tuulivoima

ArcGIS tarjoaa alustan tuulivoimahankkeiden kaikkiin vaiheisiin.

ArcGIS-tuoteperhe toimii tuulivoimahankkeiden alustana, joka yhdistää saumattomasti ja turvallisesti eri toimijat, tietolähteet, datat ja ihmiset. Alustan monipuoliset sovellukset tarjoavat tehokkaat työkalut tuulivoimahankkeiden alkuselvityksistä aina valmiin tuulipuiston ylläpitoon saakka. Nopeasti ja ketterästi käyttöönotettava yhteinen ArcGIS-alusta varmistaa yhtenäisen tiedonhallinnan koko tuulivoimahankkeen elinkaaren ajalle. 

ArcGIS-alustalla voit yhdistää eri tietolähteiden tiedot saumattomasti yhteen, analysoida tietoja tehokkaasti ja luoda datoista  visuaalisia näkymiä tiedonjaon ja päätöksenteon tueksi. Tuulivoimahankkeisiin vaikuttavat asiat, kuten tuulienergiapotentiaali, maankäyttö, väestötiheys, etäisyys tiestä, kaltevuus, biologinen monimuotoisuus, viranomaisvaatimukset, voimajohtojen kapasiteetti sekä etäisyys voimajohtoihin, ovat kaikki käytettävissä samassa ohjelmistolla helposti ymmärrettävässä muodossa. 

Eheää ja saumatonta tiedonhallintaa koko tuulivoimahakkeen elinkaaren ajalle

Sopivan alueen etsintä ja esiselvitys

ArcGIS-paikkatieto-ohjelmisto tarjoaa tuulivoimatoimijoille välineet tarkastella potentiaalisia tuulivoimapuistoalueita eri tietolähteistä saatavien tietojen perusteella. Se tarjoaa ratkaisut teknisten, taloudellisten, ympäristöllisten ja maankäytöllisten toteutusedellytysten arviointiin sekä keskeisten osapuolten osallistamiseen jo hankkeen esiselvitysvaiheessa.

Kaksi tuulivoimayrityksen työntekijää suunnittelemassa tulevaa tuulivoimapuistoa.

Suunnittelu ja luvitus

ArcGIS-alusta tukee tuulivoimaosayleiskaavan, asemakaavan tai suunnittelutarveratkaisun sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) laatimisessa. ArcGIS-alustalle tallennettuja tietoja voidaan hyödyntää tuulivoimaloiden ja voimajohdon rakentamiseen tarvittavien lupien hakemisessa. Tuulivoimahankkeen tiedoista luotua älykästä digitaalista kaksosta voidaan käyttää tietojen visuaalisoinnissa ja esittämisessä eri sidosryhmille, mikä helpottaa päätöksentekoa ja viestintää.

Työpari suunnittelemassa tulevaa tuulivoimapuistoa.

Rakentaminen

ArcGIS-ohjelmistoilla tuotetut tiedot maaperän ominaisuuksista palvelevat maanrakennus- ja voimaloidenperustustöitä. Rakennusmateriaalien, kuljetuskaluston ja muiden resurssien hallinta sekä kuljetusten suunnittelu ja reittien optimointi onnistuvat alustan sovelluksilla. Reaaliaikainen tiedonjakaminen osapuolten kesken parantaa yhteistyötä ja tarkka sijaintitieto rakentamisen turvallisuutta. Sijaintipohjainen dokumentointi sujuvoittaa projektin raportointia ja etenemisen seurantaa, mikä suoraviivaistaa käyttöönottoa.

Tuulivoimapuiston rakennustyömaalla työntekijä.

Tuulivoiman tuotanto

ArcGIS auttaa tuulivoimapuistojen tehokkuuden seurannassa ja optimoinnissa analysoimalla tuulennopeuksia, tuotantodataa ja muita tuotantoon liittyviä tekijöitä. Analysoiduista tiedoista luodut visuaaliset tilannekuvanäkymät helpottavat tuulivoimapuistojen operoinnissa tehtävää päätöksentekoa. Tuulivoimaloiden käytettävyyttä parantavan kunnossapitostrategian mukaisesti kunnossapitotoimenpiteiden suunnittelussa auttaa, kun voimaloiden iän, komponenttien kulutuksen, ympäristötekijöiden, muiden suorituskykytietojen ja historiallisen huoltodatan perusteella voidaan ennakoida, milloin tietyt huoltotoimenpiteet ovat tarpeen. Tarkka tieto voimaloiden sijainnista ja niihin liittyvistä tekijöistä helpottaa sekä huoltotöiden toteuttamista että parantaa turvallisuuden hallintaa.

Tuulivoimapuisto tuotannossa

Tuotannon päättäminen ja alueen ennallistaminen

ArcGIS-alustalla tuotettua tietoa tuulivoimapuiston vaikutuksesta ympäristöön voidaan käyttää alueen erityispiirteet huomioivan ennaltamissuunnitelman laatimisessa. Alustan ratkaisuilla tuotetut mallinnukset auttavat ennustamaan, miten erilaiset ennallistamistoimet vaikuttavat alueeseen ja ympäröivään ekosysteemiin. Vaihtoehtoisten suunnitelmien visualisoinnit auttavat niiden ymmärtämisessä ja viestinnässä eri sidosryhmille. Paikallisille yhteisöt ja viranomaiset voidaan myös osallistaa ennallistamissuunnitelmaa koskevaan päätöksentekoon. Alusta mahdollistaa seurannan ja arvioinnin siitä, miten ennallistamistoimet vaikuttavat ajan kuluessa.

Työntekijä tarkistaa alasajetun tuulivoimapuiston alueen ennallistamista.

Digitaaliset kaksoset mallintavat tuulivoimapuistot

 

ArcGIS-paikkatietoalustalla luotu virtuaalinen malli eli digitaalinen kaksonen (digital twin) vastaa tarkasti fyysistä ympäristöä. Tuulivoimapuistosta luotu malli kattaa tiedot turbiinien sijainneista, mitoista ja alueen topografisista piirteistä. Sen avulla voidaan simuloida tuulivoimapuiston ja sitä ympäröivän maaston muotoja, sääolosuhteiden vaikutuksia tai alueen väestön muutoksia. Digitaalisen kaksosen tietoja voidaan rikastaa integroimalla siihen Internet of Things (IoT) -laitteiden tietoja. Fyysisestä kohteesta voidaan tuoda mm. erilaisten antureiden ja sensoreiden tuottamia tietoja tarkasteltavaksi reaaliaikaisena digitaaliseen kaksoseen. Tarkka digitaalinen kaksonen auttaa mm. voimalaitosten operoinnissa, hallinnassa, huolto- ja korjaustoimenpiteiden suunnittelussa ja näistä viestimisessä.

Digitaalisesta kaksosesta reaali maailmaan - Tuulivoima turbiineja rypsipellolla.

Käyttötapausesimerkkejä

Previous
Next

Kiinnostuitko?

Katsotaan yhdessä, miten paikkatiedon ja analytiikan avulla voit kehittää toimintaasi.
Jätä yhteystietosi alle niin olemme sinuun yhteydessä!

Voit myös soittaa meille:

Anna Montell, Account Manager
p. 040 146 1463

arcmap-blog-48

Lähetä sähköpostia

Haluan kuulla lisää turvallisuus- ja puolustusalan ratkaisuista

Kirjoita viesti

Soita meille

Olemme käytettävissäsi, ota yhteyttä

040 085 2100
Katso muut yhteystietomme