Kuvituskuva, missä on kaupunkinäkymä

Kunnat ja paikkatieto

Älykkäät ja kestävät kunnat rakentuvat yhteisellä paikkatietoalustalla

Kuvituskuva, missä on tyytyväisiä kuntalaisia

Älykäs digialusta – Tervetuloa tulevaisuus!

Kunnan menestymisen kannalta on tärkeää, että taloudellinen suorituskyky, hyvinvointi, kunnan vetovoimaisuus sekä kestävä kehitys otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa ja arjen toiminnassa. Esri Finlandin tuotteet ja palvelut tukevat kaikenkokoisia kuntia ratkaisemaan haasteita ja saavuttamaan tavoitteensa.  Paikkatietoalustamme avulla yhdistämme kunnan työntekijät, kuntalaiset, datan ja tietojärjestelmät. Tämä tuo kunnalle kyvyn olla tehokkaampi, järkevämpi ja ennen kaikkea parempi paikka asua, yrittää ja voida hyvin.

Mitä ArcGIS-paikkatietoalusta tarjoaa kunnille?


Ajan ilmiöt ja kuntalaisten odotukset asettavat kuntien toimintaan paineita. Elinvoimaisen kunnan luomiseen ja nykyisten sekä tulevien haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan uutta ajattelua ja uusia työkaluja. Sijaintiin sidottu tieto ja kerätyn datan älykäs hyödyntäminen tarjoavat mahdollisuuksia älykkäiden ja kestävien kuntien rakentamiseen. Koko kuntaorganisaation yhteinen ArcGIS-alusta tehostaa tiedonjakoa ja yhteistyötä, lisää asukasvuorovaikutusta sekä mahdollistaa tiedolla johtamisen.

Tiedolla johtaminen ja analytiikka

Kestävien päätösten aikaansaaminen ja kunnan tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että kuntaa johdetaan tiedolla. Kunnan päättäjät ja operatiivinen johto tarvitsevat riittävän informaation ja selkeän ajantasaisen tilannekuvan kunnan toiminnasta ja siihen vaikuttavista ilmiöistä sekä muutoksista kunnan toimintaympäristössä.

Esrin älykäs paikkatietoalusta ja sen monipuoliset analyysityökalut mahdollistavat kunnan sisäisen tiedon rikastamisen ja uuden tutkitun tiedon tuottamisen niin strategisen kuin operatiivisen päätöksenteon tueksi. Keskeisten avainlukujen ja muiden oleellisten tietojen esittäminen havainnollisina dashboard-näkyminä helpottaa ja nopeuttaa päätöksentekoa.

Esrin ArcGIS-järjestelmä tarjoaa kuntaorganisaatiolle saumattoman yhteistyöalustan, jonka avulla kunnan eri toimijat yhdessä kokoavat tietoa ja jalostavat sitä päätöksentekoprosessia varten. Samalta alustalta löytyvät tehokkaat välineet viestintään, joka on oleellinen osa tiedolla johtamista.

Tiedon jakaminen ja yhteistyö

Älykkäässä kunnassa tiedon tulee olla ajantasaista, luotettavaa ja helposti saatavilla. Tietoa on voitava jakaa helposti ja nopeasti, mutta myös hallitusti sekä kuntaorganisaation sisällä että sen ulkopuolelle. Tiedon hallittu jakaminen mahdollistaa toimivan yhteistyön kunnan eri sidosryhmien kanssa.

ArcGIS-paikkatietojärjestelmä toimii tehokkaasti kunnan omat organisaatioyksiköt sekä eri sidosryhmät yhdistävänä yhteistyöalustana, joka huomioi tiedon käytettävyyteen, turvallisuuteen sekä ylläpitämiseen liittyvät asiat. Voit jakaa tietoa helposti selain-/mobiilikäyttöliittymän kautta tai palvelupohjaisesti rajapintojen kautta eri sovellusten käyttöön.

Jaetun tiedon vastaanottaminen helpottuu, kun tieto on havainnollisesti visualisoitu ja se jaetaan helposti ymmärrettävässä muodossa. Esrin paikkatietoalustalla tuotetut dynaamiset kartat ja visualisoinnit ovat mainioita työkaluja viestinnässä eri osapuolten kesken. 

Ohjattu ja tehokas toiminta

Tehokas toiminta kunnan eri organisaatioyksiköissä ja niiden välillä mahdollistuu, kun ajantasainen tieto on helposti saatavilla ja käytettävissä ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta. Tehokkuus edellyttää myös suoraviivaisia prosesseja sekä niitä tukevaa toiminnanohjausta. Yhdistämällä useita eri toimintoja ja prosesseja yhtenäisiksi ohjatuiksi työnkuluiksi aikaansaadaan monenlaisia säästöjä.

Esrin ArcGIS-paikkatietoalusta ja sen monet kenttäsovellukset mahdollistavat kunnan eri toimintojen työnkulkujen tehostamisen sekä saumattoman toiminnan toimiston ja kentän välillä. Älykkäät kartat ja reaaliaikaiset tilannenäkymät auttavat kohdistamaan resurssit oikea-aikaisesti sinne, missä toimenpiteitä tarvitaan, ja käytettävissä on aina ajantasaisin tieto. Tämä vähentää virheitä ja kustannuksia sekä säästää työhön kuluvaa aikaa. Hyödyntämällä IoT:n mahdollisuuksia kenttätiedonkeruun tarve myös vähenee ja käytettävissä on entistä enemmän reaaliaikaista tietoa toiminnan ohjaamiseksi ja operatiivisen päätöksenteon pohjaksi.

Asukasvuorovaikutus

Pelkkä viestintä ei riitä luomaan kunnan ja asukkaiden välille yhteyttä, vaan yhteys tulee rakentaa vuorovaikutteisen yhteistyön kautta, jossa osallistamisella on tärkeä rooli. Asukkailla on aito mahdollisuus vaikuttaa heille tärkeisiin asioihin, kun asukaspalautteet ja -esitykset sidotaan osaksi kunnan suunnittelua ja päätöksien valmistelua.

Toimiva vuorovaikutus edellyttää, että asukkailla ja kunnan viranomaisilla on yhteinen kieli ja työkalut, jotka mahdollistavat osallistumisen suunnitteluun ja valmisteluun helpolla tavalla. ArcGIS-alusta tarjoaa kunnalle mainiot välineet sekä tiedon jakamiseen visuaalisessa, helposti ymmärrettävässä muodossa että erilaisten vaikuttamis- ja palautekanavien luomiseen niin asukkaille kuin muille kunnan kohderyhmille. Esrin työkaluilla keräät helposti palautetta kehitettävistä kohteista ja sitoutat kuntasi asukkaat, yritykset ja oppilaitokset toimimaan yhdessä kestävän ja kaikille turvallisen yhteisön rakentamiseksi.

Toiminnan ja elinympäristön suunnittelu

Kuntien ja kaupunkien toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ympäröivien ilmiöiden ja muutosvirtojen vaikutuksesta. Älykäs kunta ohjaa toimintaansa ja elinympäristön kehittämistä ennakoiduin ja tietoisin päätöksin, jotka pohjautuvat luotettavaan, analysoituun tietoon. Toimintaympäristöön vaikuttavien tekijöiden ohella suunnittelussa on tärkeää huomioida pitkäaikainen taloudellinen ja ympäristöllinen kestävyys sekä asukkaiden ja yritysten tarpeet. Lisäksi kunnalta odotetaan kyvykkyyttä nopeaan reagointiin mahdollisessa poikkeustilanteessa.

Esrin tarjonnasta löydät kokonaisvaltaiset ratkaisut ja toimivat nykyaikaiset työvälineet kestävän kunta- ja kaupunkiympäristön suunnitteluun ja ylläpitoon. Voit vertailla vaihtoehtoisia suunnitelmia ja skenaarioita sekä niiden vaikutuksia ympäristöön ja tehdä perusteltuja päätöksiä, jotka ohjaavat kestävää kehitystä.

Tiedonhallinta ja ajantasaiset tiedot

Tiedonhallinnalla on älykkäässä kunnassa keskeinen rooli. Älykkään kunnan tai kaupungin toiminnan peruslähtökohtana on, että tiedot ovat ajantasaisia, luotettavia ja helposti saatavilla. Tämä edellyttää, että tiedot ovat järjestelmässä vain yhdessä paikassa ja niitä voidaan käyttää ja jakaa roolipohjaisesti organisaation sisällä ja ulkopuolella. Roolipohjaisella, käyttöoikeuksiin perustuvalla tiedonhallintamallilla voidaan samasta tietolähteestä jalostaa eri tietosisältöjä eri käyttäjäryhmien käyttöön.

Esrin ArcGIS-paikkatietoalustalla keräät, järjestät ja ylläpidät kuntasi tietovarannot yhdenmukaisena, ajantasaisena ja turvallisesti siten, että tiedot ovat kaikkien asianosaisten saatavilla, löydettävissä ja hyödynnettävissä - missä, milloin ja millä laitteella tahansa. 

Keskustellaanko lisää?

Näytämme mielellämme, miten ratkaisumme toimii käytännössä ja kerromme, mitä se kustantaa organisaatiollesi.

Varaa tapaaminen asiantuntijamme kanssa tai kysy lisätietoja.

ArcGIS-paikkatietoalusta tarjoaa ratkaisut kaikenkokoisille kunnille

ArcGIS-paikkatietoalusta on valmis kokonaisratkaisu, joka mahdollistaa älykkään kunnan ja kaupungin rakentamisen ilman pitkiä ja raskaita järjestelmäprojekteja. Kokonaisuutta täydentävät eri käyttötarpeisiin luodut, valmiit ja yhteentoimivat sovellukset sekä erityisesti maankäytön ja kaupunkiympäristön toimialalle kehittämämme uudenaikainen dmCity-ratkaisu.

Vantaan kaupunki
Kestävää elinympäristöä paikkatiedolla

Kestävää elinympäristöä paikkatiedolla

Vantaan kaupunki luo parempaa elinympäristöä paikkatietopohjaisella järjestelmäkokonaisuudella.

Lue lisää
Porin kaupunki
Energiatehokkuuden seurantaa ja säästöjä

Energiatehokkuuden seurantaa ja säästöjä

Porin kaupunki säästää kustannuksia seuraamalla energiatehokkuutta paikkatiedon ja IoT:n avulla.

Lue lisää
Espoon kaupunki
Nopean kasvun ketterää viitesuunnittelua

Nopean kasvun ketterää viitesuunnittelua

Espoon kaupunki hallitsee nopeaa kasvua ketterän viitesuunnittelun ja Esri CityEngine -ohjelmiston avulla.

Lue lisää
Mäntsälän kunta
Kaavoitusta nykyaikaisin välinein

Kaavoitusta nykyaikaisin välinein

Mäntsälän kunta hyödyntää kaavoituksessa uudenaikaista dmCity-digikaupunkialustaa, joka yhdistää paikkatietoalustan ja älykkään tiedonhallinnan.

Lue lisää

Valmiit ohjelmistotuotteet kuntien tarpeisiin

ArcGIS-alustalta löydät kaiken, mitä kuntasi tarvitsee ottaakseen täyden hyödyn irti paikkatiedosta. Ja kuntalisenssisopimuksen avulla saat tämän kaiken erittäin kustannustehokkaasti.

ArcGIS Online

Paikkatietoalusta pilvessä

 • Helppo karttojen luonti ja jakaminen

 • Laaja kokoelma uudelleenkäytettävää sisältöä

 • Mobiili tiedonkeruu ja paikkatietoanalyysit pilvessä

Lue lisää: ArcGIS Online

ArcGIS Pro

Ammattilaisen työasema-GIS

 • Uudenaikainen, suorituskykyinen teknologia

 • Helppokäyttöinen, intuitiivinen käyttöliittymä

 • Edistykselliset kartta- ja analytiikkatyökalut

Lue lisää: ArcGIS Pro

ArcGIS Enterprise

Omassa it-ympäristössä

 • Organisaationlaajuinen paikkatietoportaali

 • Kyvykkyys Big datan ja suurten kuva-aineistojen käsittelyyn

 • Datan hallinta omassa ympäristössä

Lue lisää: ArcGIS Enterprise

Kuntalisenssi

Kustannustehokas käyttö

 • Kaikki kunnille tärkeimmät ArcGIS-tuotteet

 • Rajaton määrä käyttäjiä

 • Lisää paikkatiedon hyödyntämistä, älä kustannuksia!

Kysy lisää!

Previous
Next

Kiinnostuitko?

Katsotaan yhdessä, miten voit kehittää ja tehostaa kuntasi toimintaa paikkatiedon ja Esrin ArcGIS-alustan avulla.
Jätä yhteystietosi alle, niin olemme sinuun yhteydessä!