Esri Finlandin rekrytointirekisteriseloste

Tietosuojaseloste - Esri Finland Rekrytointirekisteri

22.2.2023

1. Rekisterinpitäjä

Esri Finland Oy
Bertel Jungin aukio 3
02600 Espoo

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuoja
tietosuoja@esri.fi
Vaihde: 0207 435 435

3. Rekisterin nimi

Esri Finland Rekrytointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittely rekrytointitarkoituksessa. Henkilötietojen käsittely on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Soveltuvuusarvioiden perusteella saatujen tietojen käsittelyperuste on rekisteröidyn suostumus.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekrytointirekisterissä käsitellään hakijan nimeä, sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa, yhteystietoja sekä koulutusta- ja ammatillista taustaa koskevia tietoja (CV ja työhakemus).

Lisäksi rekrytointirekisterissä käsitellään soveltuvuustestien tuloksia.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot poistetaan normaalisti 6 kuukauden, mutta viimeistään 24 kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn lähettämä työhakemus ja CV. Rekisteröidyn vastaukset soveltuvuustesteihin.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin Esri Finland huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

10. Rekisterin suojausperiaatteet

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Esri Finlandin tietohallinnon myöntämiä käyttäjäoikeuksia rekrytoinnin sähköpostilaatikkoon sekä esimiesvaltuuksia.

11. Profilointi

Rekisterissä ei käytetä profilointia.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Esri Finlandin henkilörekisteriin on talletettu.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan, käsittelyn kannalta virheellisen, puutteellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman henkilötiedon oikaisemista, poistamista ja täydentämistä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia Esri Finlandia rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Esri Finlandin vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti, rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle. Tiedot luovutetaan pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa. Rekisteröidyllä on oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on mahdollisuus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, kun henkilötietojen käsittelyn perusteena on
rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttaminen tai yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen.

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa.

Pyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

13. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä rekisteröity voi olla yhteydessä sähköpostitse tietosuoja@esri.fi.

Omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Esri Finlandin Tietosuojatiimiin kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Esri Finland Oy / Tietosuoja, Bertel Jungin aukio 3, 02600 Espoo.

Rekisteröity voi myös sopia erillisen käynnin Esri Finlandin toimistolle oikeuksien käyttämistä varten.

Esri Finland voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen kuin toimenpiteisiin ryhdytään.

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Esri Finland pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Esri Finland suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tietosuojaan liittyviä kysymyksiä?

Voit lähettää meille viestiä osoitteeseen tietosuoja@esri.fi

Lähetä viesti