Skip to Content

Karttasovellus kertoo päihdediagnoosien esiintyvyydestä

Kuva: Kuvakaappaus karttasovelluksesta, jossa voi tutustua Päihdediagnoosien esiintyvyys- ja hoidon kokonaiskustannustietoihin alueellisesti.  

Karttasovellus kertoo päihdediagnoosien esiintyvyydestä ja hoidon kustannuksista


17. helmikuuta 2022

Päihdeongelmat ovat suomalaisten keskuudessa yleisiä ja päihdehaitat merkittäviä kansanterveyden näkökulmasta. Kokonaiskuvaa Suomessa päihteiden vuoksi terveydenhuollossa asioineiden määrästä, hoidon kokonaiskustannuksista ja näiden alueellisista eroista ei ole ollut saatavilla. Tammikuussa 2022 julkaistu karttasovellus kokoaa nyt yhteen tiedot päihdediagnoosien esiintyvyydestä ja hoidon kustannuksista kuntatasolla. 

Digitalisaation myötä tietoa päihdediagnooseista sekä tarjolla olevista palveluista ja niiden tarpeista on entistä paremmin dokumentoitu ja käytettävissä. STN IMPRO -tutkimusprojekti tuottaa tutkittua tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteesta, toimivuudesta ja tuloksellisuudesta. Tammikuussa 2022 Lääkärilehdessä julkaistiin artikkeli IMPRO-hankkeen tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin terveydenhuollossa kirjattujen päihdediagnoosien alueellista esiintyvyyttä, terveydenhuollon kokonaiskustannuksia sekä näissä tapahtuneita muutoksia vuosien 2015 ja 2018 välisenä aikana. Voit tutustua ArcGIS Experience Builder -sovelluksella toteutettuun Päihdediagnoosien esiintyvyys ja hoidon kokonaiskustannukset Suomessa 2015-2018 -karttasovellukseen tästä. 

Palveluiden kehittämiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn tähtäävien päätösten tueksi tarvitaan tutkittua tietoa. Päihteiden ongelmakäyttöä ei aina terveydenhuollossa tunnisteta ja diagnoosien kirjaamiskattavuudessa on paikoin puutteita. IMPRO-tutkimuksessa käytettiin aineistona 18 vuotta täyttäneiden suomalaisten rekisteritietoja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämistä valtakunnallisista sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmistä (Hilmo ja avoHilmo) vuosilta 2015–2018. Päihteiden käyttöön liittyvät tapaturmat eivät ole mukana aineistossa.

Päihdediagnoosien alueellista esiintyvyyttä tarkasteltiin hoitoilmoitusjärjestelmien tietojen avulla kuntatasolla. Yksilötason aineistoa hyödyntämällä tarkasteltiin lisäksi hoidon kokonaiskustannusten kuntakohtaisia eroja. Kustannukset laskettiin suoriteperusteisesti. Terveydenhuollon Hilmo-rekistereihin kirjatulle palvelunkäytölle laskettiin hoidon vuosikustannukset, jotka suhteutettiin kunnan aikuisväestöön. Jokaiselle päihteiden vuoksi terveydenhuollossa kyseisenä vuonna asioineelle henkilölle laskettiin Hilmo-tietojen perusteella vuotuiset terveydenhoidon kokonaiskustannukset. Väestöerojen tasaamiseksi diagnoosien esiintyvyys ikävakioitiin alueen väestössä. Kunta-aineistoon sisällytettiin kaikki Suomen kunnat vuoden 2015 jaottelun mukaisesti. Kartat on laatinut Aapeli Leminen ArcGIS Pro -ohjelmistolla.

Päihdehaittoihin liittyviä diagnooseja kirjattiin terveydenhuollon Hilmo-rekistereihin yhteensä 120 307 yli 18-vuotiaalle Suomessa asuvalle henkilölle vuosien 2015–2018 aikana. Vuonna 2018 päihdediagnooseja oli Suomessa yhteensä yli 59 000 aikuisella. Neljän vuoden seurantajaksolla kasvua päihdediagnoosien esiintyvyydessä oli noin 7 prosenttia. Aikuisväestöön suhteutettuna tämä tarkoittaa noin 2,7 %:n esiintyvyyttä. Alkoholin aiheuttamia haittoja kuvaavien diagnoosien esiintyvyys on kasvanut koko maassa seurantajaksolla noin tuhannella henkilöllä (+2,7 %). Saman ajanjakson aikana kasvoi huumeiden aiheuttamien haittojen esiintyvyys terveydenhuollossa lähes kolmanneksella (+29,3 %), ja vuosittain noin tuhannella uudella henkilöllä todettiin huumeiden aiheuttamiin haittoihin liittyvä diagnoosi. Myös hoidon kokonaiskustannukset kasvoivat, ja niissä havaittiin huomattavia eroja kuntien välillä. Päihdediagnoosien esiintyvyys painottui erityisesti Suomen itäisempiin osiin. 

Tutustu: Päihdediagnoosien esiintyvyys ja hoidon kokonaiskustannukset Suomessa 2015-2018 -karttasovellukseen, joka on toteutettu ArcGIS Experience Builder -sovelluksella

Lisätietoa aiheesta:

Päihdediagnoosien alueellisen esiintyvyyden erot ja hoidon kustannukset (Lääkärilehti)

Huumeisiin liittyvät diagnoosit yleistyivät neljän vuoden seurantajaksolla lähes kolmanneksella