Kauniita vaaleanpunaisia ruusuja

Esrin ArcGIS viranomaisten yhteisen tilannekuvan alustana Pohjoinen23-valmiusharjoituksessa

24.1.2024

Lapin ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastojen järjestämä Pohjoinen23-valmiusharjoitus kokosi yhteen Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kunnat, hyvinvointialueet ja muita alueellisia turvallisuustoimijoita. Mittavan, osissa toteutetun harjoituksen teemana oli väestönsuojelu ja sen tarkoituksena oli kehittää viranomaisten välistä yhteistyötä ja tilannetietoisuutta. Viranomaisten yhteisen tilannetietoisuuden ja tilanneymmärryksen muodostamiseen harjoituksessa hyödynnettiin Esrin pilvipohjaista ArcGIS Online -paikkatietoalustaa, joka toimii EU-alueella sijaitsevilla palvelimilla.

Alueelliset valmiusharjoitukset ovat osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen liittyvää varautumista, jotka varmistavat yhteiskunnan toimintaedellytykset häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Suomen lainsäädännön mukaisesti aluehallintovirastot vastaavat varautumisen yhteensovittamisesta ja yhteistoiminnan järjestämisestä alueella. Tehtäviin sisältyvät myös valmiussuunnittelun koordinointi, kuntien valmiussuunnittelun tukeminen sekä valmiusharjoitusten järjestäminen. Pohjoinen23-valmiusharjoitus toteutettiin Lapin ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastojen toimesta ja se sisälsi useita erilaisia harjoitus- ja tehtäväkokonaisuuksia, jotka edistävät alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelua ja varautumista muuttuviin tilanteisiin.

Yhteiskunnan häiriö- ja poikkeustilanteissa luotettavan, ajantasaisen ja eri toimijoiden kesken jaettavissa olevan tiedon ympärille rakentuvan yhteisen tilanneymmärryksen merkitys korostuu. Hyvin hallinnoitu ja hyödynnetty tieto auttaa viranomaisia toimimaan kriisitilanteissa nopeasti, tehokkaasti ja koordinoidusti tilanteen hallitsemiseksi ja ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi. Pohjoinen23-valmiusharjoituksen läpivientiin tehtiin valmistelutyötä laajasti ja siihen sisältyi paljon eri organisaatioiden tuottamaa tietoa.  

Harjoituksen kuvitteellisessa väestönsuojelua vaativassa tehtävässä korostui tiedon tarve muuttuvissa tilanteissa ja yhteistoiminta. Harjoituksen alussa luotiin perusta yhteiselle tilannekuvalle. Se rakentui ArcGIS-alustaan kuuluvalla Dashboards-sovelluksella harjoitusaluetta kuvaavien tietolähteiden tarjoamien tietojen, kuten kartta- ja demografiatietojen pohjalta. Näkemys tilanteesta ja ennusteesta päivittyi tilannekuvaan säännöllisesti kunnilta ja muilta sidosryhmiltä saatavien tietojen pohjalta. Kunnat raportoivat mm. sähkönjakelun, vesihuollon, tietoliikenteen ja lämmönjakelun tietoja helppokäyttöisillä lomakkeilla, jotka oli luotu ArcGIS Survey123 -sovelluksella. Lomakkeilla tietoja voitiin kerätä joustavasti älypuhelimilla, tableteilla ja tietokoneilla. Koska kyselylomakesovellus on osa ArcGIS-alustaa, voitiin lomakkeilla kerätyt tiedot tuoda harjoituksessa automaattisesti näkyviin tilannekuvaratkaisuun, eikä tiedonkäsittelyyn vaadittu manuaalisia työvaiheita. Tilannekuvaa rikastettiin vielä avoimista tietolähteistä saatavilla sää- ja liikennetiedoilla sekä pelastustoimen hälytyksistä saatavilla tilannehuoneen tiedoilla. Pohjoinen23-valmiusharjoituksen tilannekuvapalvelussa ei käytetty turvaluokiteltuja tietoa.

ArcGIS-alustalla toteutettu tiedonhallinta mahdollisti Pohjoinen23-valmiusharjoituksessa reaaliaikaisen tiedon jakamisen eri osapuolten välillä. Jokaiselle palvelun käyttäjälle luotu nimetty käyttöoikeus ja pääsynrajaus varmistivat, että käyttäjällä on pääsy vain oman roolin mukaisiin tietoihin ja toimintoihin. ArcGIS-alustalla kerättyjä tietoja voitiin analysoida harjoituksen aikana suunnittelun ja päätöksenteon tueksi, mutta niitä voidaan käyttää myös harjoituksen tulosten arvioinnissa sekä kehityskohteiden tunnistamisessa.  

”Esrin tarjoama tilannekuvapalvelu sopi helppokäyttöisenä ja yhteiskäyttöisenä palveluna erinomaisesti useita toimijoita yhdistäväksi ratkaisuksi. Pohjoinen23-valmiusharjoitus osoitti, että sillä voitiin täydentää eri viranomaisilla nykyisin käytössä olevia johtamis- ja kenttäjohtojärjestelmien tilannekuvia. Mahdollisissa yhteiskunnan normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa on äärimmäisen tärkeää, että viranomaisilla on kyvykkyys myös yhteisen tilannetietoisuuden ja tilanneymmärryksen muodostamiseen. ArcGIS auttoi meitä yhteisen tilannekuvan lisäksi tiedonkeräämisessä ja toimenpiteiden yhteensovittamisessa”, kertoo Lapin aluehallintoviraston johtaja Joni Henttu.

”Tietojen sijaintipohjainen tarkastelu auttaa yhdistämään eri tietolähteitä yhteen. Modernin paikkatietojärjestelmän tarjoamat valmiit monipuoliset toiminnallisuudet tarjoavat visuaalisia näkymiä analysoituun tietoon, jotka niin valmiusharjoituksissa kuin todellisissa kriisitilanteissa ovat edellytys yhteisen ymmärryksen muodostamiselle ja nopealle päätöksenteolle. Pohjoinen23-valmiusharjoitus konkretisoi hyvin sitä, miten nopeasti käyttöönotettava ArcGIS Online -pilvipalvelu sujuvoittaa ja tehostaa viranomaisten kokonaiskuvan hallintaa ja auttaa valmistautumaan, reagoimaan ja hallitsemaan hätätilanteita tehokkaasti”,
sanoo Esri Finlandin toiminnoista Pohjoinen23-valmiusharjoituksessa vastannut asiakkuusjohtaja Markus Marila.

”Pitkä yhteistyömme puolustus- ja turvallisuustoimijoiden luotettavana yhteistyökumppanina ja valittuna teknologiana antaa meille edellytyksiä tukea suomalaisten viranomaisten työtä kokonaisturvallisuutemme varmistamisessa. Pohjoinen23-valmiusharjoitus oli erinomaisen esimerkki useita eri toimijoita yhteen kokoavasta harjoituksesta, jossa eri viranomaiset jakoivat keskenään samaa tilanneymmärrystä”, tiivistää Esri Finlandin toimitusjohtaja Laura Valojärvi

Lisätietoja:
Johtaja Joni Henttu, Lapin aluehallintovirasto, p. 029 501 7364, joni.henttu@avi.fi
Asiakkuusjohtaja Markus Marila, Esri Finland Oy, p. 040 867 9669, markus.marila@esri.fi

Lapin aluehallintovirasto
Lapin maakunnan alueella toimiva Lapin aluehallintovirasto on yksi maamme kuudesta aluehallintovirastosta, jossa eri alojen asiantuntijat tekevät työtä ihmisten ja alueiden parhaaksi. Aluehallintovirasto edistää perusoikeuksia ja oikeusturvaa, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta, opetus- ja kulttuuritoimen palveluita sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä. Lapin aluehallintovirasto hoitaa myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä toimialueellaan.  

Varautumisen yhteensovittaminen alueella ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen, valmiussuunnittelun yhteensovittaminen, kuntien valmiussuunnittelun tukeminen, valmiusharjoitusten järjestäminen sekä alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun edistäminen kuuluvat myös aluehallintoviraston vastuulle. Lisäksi aluehallintoviraston tehtävänä on tukea toimivaltaisia viranomaisia heidän johtaessa turvallisuuteen liittyviä tilanteita alueella ja yhteensovittaa toimintaa niiden kesken.  Aluehallintoviraston toimintaa ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Esri Finland
Esri Finland Oy on paikkatietoratkaisujen asiantuntija ja maailman johtavan paikkatietoteknologiatoimittajan Esrin edustaja Suomessa. Yhtiön osaavia asiantuntijoita yhdistää intohimo tarjota paikkatietoteknologian mahdollisuuksia suomalaisten organisaatioiden sekä näiden asiakkaiden arkeen.    

Esrin ratkaisujen ja palvelujen avulla organisaatiot voivat kehittää toimintaansa ja käyttää päätöksenteossaan luotettavaa analysoitua tietoa. Ratkaisut mahdollistavat eri lähteistä peräisin olevien tietojen sujuvan yhdistämisen sijaintitietojen avulla ja valtavien datamassojen tehokkaan analysoinnin. Ajantasaiset tilannenäkymät, turvallinen tietomallipohjainen tiedonhallinta sekä ratkaisut sujuvaan yhteistyöhön ovat esimerkkejä valmisohjelmistoilla nopeasti käyttöönotettavista hyödyistä. Teknologian hyödyt voidaan maksimoida kattavilla aineistoilla ja aineistotuotannolla. Kattavat tuki-, ylläpito-, koulutus- ja konsultointipalvelut ovat tarjolla sekä lokaalisti että globaalisti.    

Esrin mittava tuotekehitys sekä maailmanlaajuisen verkoston asiantuntemus ja kokemus auttavat suomalaisia organisaatioita menestymään ja rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta. Esri Finland on osa ruotsalaista OGRAFY Group -konsernia, jossa työskentelee yhteensä noin 200 paikkatiedon ammattilaista Suomessa ja Ruotsissa.   

Lisätietoja: www.esri.fi