Ymmärrä riskiesi kokonaiskuva ja varaudu vahinkoihin

Vakuutetun omaisuuden sijainnilla on suuri vaikutus vakuutusyhtiön ottamaan riskiin. Pelkkä postiosoite ei kuitenkaan paljasta kaikkia sijaintipaikkaan liittyviä riskejä. Paikkatiedon avulla voidaan ottaa huomioon vakuutettavan kohteen sijaintiin liittyvät riskit sekä tietyn maantieteellisen alueen mahdolliset riskikertymät, jotka vaikuttavat vakuutuskohteiden valintaan ja hinnoitteluun.

"Paikkatiedon hyödyntäminen tulee olemaan merkittävää vakuutustoimialalla tulevaisuudessa; me olemme tosiasiassa vasta kastaneet varpaamme veteen, ja uskon aidosti organisaatiomme olevan yksi tiennäyttäjistä."

Graham Heale, Property Portfolio Director, RSA

Sijaintianalytiikka apunasi

Edistyneen sijaintiin perustuvan analytiikan avulla voidaan tunnistaa vakuutettavan kohteen sijaintiin liittyvät uhkatekijät – esimerkiksi tulvat, kemialliset aineet, rikollisuus tai maan vajoaminen - sekä arvioida riskin todennäköisyys ja vaikutukset. Paikkatieto mahdollistaa tarkat alueelliset riskianalyysit sekä erilaisten vaihtoehtoisten skenaarioiden mallintamisen, joiden avulla on helpompi varautua mahdollisesti toteutuviin uhkiin ja ennakoida niistä aiheutuvia kustannuksia. Tämä auttaa parantamaan ennustetarkkuutta ja vähentämään liiketoimintariskiä.

Riskin todennäköisyys vaikuttaa vakuutuksen hinnoitteluun, jolloin riskiin vaikuttavien tekijöiden tarkastelu yhdessä näkymässä mahdollistaa entistä tarkemman päätöksenteon. Samalla tavoin vakuutusyhtiö pystyy seuraamaan aina ajantasaista näkymää riskikertymästä eri alueilla. 

Edistyksellistä riskienhallintaa nyt ja tulevaisuudessa

Ammattitaitoinen riskienhallinta voi olla vakuutusyhtiölle merkittävä kilpailuetu sekä vakuutusta myytäessä että realisoituvia riskejä pienentävänä tekijänä.

Sijaintitieto tuo uutta näkökulmaa vakuutettavien vahinkoriskien, kuten henkilöriskien, omaisuusriskien, keskeytysriskien, vastuu- ja sopimusriskien sekä ympäristöriskien tarkasteluun. Yhdistämällä eri lähteistä saatavaa dataa vakuutusyhtiön omaan liiketoimintadataan sekä korvaushistoriaan ja tutkimalla näitä edistyksellisen sijaintianalytiikan keinoin voidaan saada selville paljon uutta tietoa esimerkiksi syy-seuraus-yhteyksistä, jota olisi vaikeaa tai jopa mahdotonta selvittää muulla tavalla. Tätä tietoa voidaan hyödyntää mitä moninaisemmilla tavoilla kehitettäessä esimerkiksi uusia palveluja, joiden avulla vakuutusyhtiön asiakkaat voivat parantaa omaa riskinhallintaansa ja turvallisuuttaan, mikä vähentää vakuutusyhtiön ottamaa riskiä ja korvauskuluja.

Paikkatiedon hyödyntäminen vakuutusyhtiöiden riskienhallinnassa tulee kasvamaan tulevaisuudessa merkittävästi, kun rakennustiedon hallinta ja ylläpito kehittyy 3D-mallinnusten myötä. Jatkossa esimerkiksi vakuutusyhtiöiden riskienhallintainsinöörien tekemiä ns. turvatarkastuksia voidaan kehittää paikkatiedon avulla. Turvatarkastuksissa asiakkaan toimitilojen paloturvallisuuteen, vuotovahinkojen riskeihin ja työturvallisuuteen liittyviä tietoja voidaan käsitellä ja ylläpitää 3D-mallinnuksissa. Turvatarkastuksiin liittyvää osaamista pystytään näin jakamaan useamman henkilön kesken ilman, että vaaditaan henkilöiden matkustusta paikanpäälle. 

Paikkatiedon tuomat hyödyt riskienhallintaan pähkinänkuoressa

  • Tunnista riskit: Paikkatiedon avulla pystyt havaitsemaan vakuutuskohteen sijaintiin liittyvät riskitekijät sekä arvioimaan riskin todennäköisyyden ja vaikutukset.
  • Hinnoittele oikein: Sijaintitiedon avulla laaditun riskiarvion perusteella voit määrittää vakuutukselle hinnan entistä tarkemmin perustein.
  • Hallitse riskikertymää: Seuraamalla ajantasaista alueellista riskikertymää sekä valitsemalla ja hinnoittelemalla kohteet oikein vältyt ottamasta ylisuurta riskiä tietyllä maantieteellisellä aluella.
  • Ennakoi kustannukset: Mallintamalla erilaisia skenaarioita paikkatiedon avulla pystyt varautumaan mahdollisiin uhkiin sekä näistä aiheutuviin korvauskustannuksiin.
  • Kasvata kilpailuetua: Hyödyntämällä paikkatiedon tuomia mahdollisuuksia voit kehittää uusia palveluja ja kasvattaa asiakkaiden riskitietoisuutta, mikä auttaa ennaltaehkäisemään vahinkoja ja vähentämään korvauskustannuksia.

Esimerkkejä

Pyydä yhteydenottoa