Sosiaali- ja terveydenhuolto

Analysoi, johda, seuraa

Sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksenteossa korostuvat palveluiden saavutettavuuteen, sijaintiin ja kulkureittien optimointiin liittyvät kysymykset, kuten myös väestön alueelliseen jakautumiseen sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tekijät. Karttapohjaisten analyysien ja visualisoinnin avulla näistä seikoista voidaan muodostaa ymmärrettävää tietoa päätöksenteon pohjaksi.

"Alueellisilla analyyseillä tuotetaan arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi ja palveluverkoston optimoimiseksi."

Vesa Raulos, Solution Manager, Esri Finland

Sosiaali- ja terveysalalla toimintaympäristö on jatkuvan muutoksen kohteena, ja johtajilla on olennainen asema sekä muutosprosessien hallinnassa, henkilöstön johtamisessa että olemassa olevan palvelujärjestelmän kehittämisessä.  

Hyödyntämällä sijaintia päätöksenteon tukena voit räätälöidä palvelut yhteisön tarpeiden mukaisesti ja seurata lopputulosta. Sijaintitiedon avulla hankit valmiuksia innovatiiviseen ja ennakoivaan johtamiseen, joka tukee päätöksentekoa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön kehittämisessä ja prosessin seurannassa.


Mitä on sijaintitieto sosiaali- ja terveyssektorilla?

  • Palveluverkoston kehittäminen: Sijaintitietoa hyödyntämällä voit kehittää palveluverkostoa käytettävissä olevien resurssien puitteissa niin, että verkosto vastaa palveluiden kysyntään sen mukaan, missä ihmiset sijaitsevat ja liikkuvat. Sijaintitiedon avulla voit jalostaa palveluverkostoa siten, että liikkumiskustannukset palveluihin etäisyyden ja matka-ajan puitteissa ovat optimaaliset eri alueilla. 
  • Informaation yhdistäminen: Sote-palveluiden tuottamisen kannalta oleellista tietoa on useissa eri järjestelmissä. Kun tiedon määrä kasvaa, on sen hahmottaminen esimerkiksi Excel-taulukosta lähes mahdotonta. Sijaintitiedon avulla voit yhdistää ja analysoida eri tietolähteistä peräisin olevia tietoja tehokkaasti sekä esittää niitä karttapohjalla.
  • Resurssien kohdistaminen: Palveluiden tarve vaihtelee alueittain. Karttapohjaisista analyyseista ja esityksistä saat lisäymmärrystä alueellisista vaihteluista, kuten esimerkiksi ikärakenteesta ja sairastavuudesta. Tämän perusteella tunnistat eri palveluiden kohderyhmät. Kun tiedät eri alueiden ominaispiirteet ja niiden vaikutukset palveluiden kysyntään, voit kohdistaa resurssit oikeille alueille.
  • Kustannustehokkuus ja resurssien optimointi: Liikkuvia palveluita, kuten kotihoito, kotisairaanhoito, kiertävät asiantuntijat ja erilaiset kuljetuspalvelut, voidaan tukea digitaalisilla ratkaisuilla. Logistiikkakustannusten minimoimiseksi ja resurssien optimoimiseksi voit tarjota liikkuvalle työvoimalle sijaintitietoa hyödyntäviä sovelluksia, joiden avulla päivän työtehtävät ja siirtymät voidaan reitittää kustannustehokkaasti säästäen aikaa ja matkakustannuksia.
  • Viestintä: Selkokielinen viestintä palveluista ja niiden sijainnista on tärkeää asiakkaalle. Sähköisellä karttapalvelulla voit tarjota tiedon oikeasta palvelupisteestä asiakkaan sijainnin tai kotiosoitteen perusteella. 

Haluatko kuulla lisää? Pyydä yhteydenottoa, niin kerromme mielellämme!

Tietoa asiakaslähtöisten ratkaisujen pohjaksi

Yhdistä

Löydä oleelliset tiedot eri lähteistä ja muodosta ajantasainen kokonaiskuva palveluverkoston toiminnasta.

Kehitä

Kehitä palveluverkosto vastaamaan alueellisiin tarpeisiin.

Tehosta

Pohjaa päätökset tietoon ja optimoi palvelutarjonta sekä resurssit.

Kustannustehokkaita palveluja

Pyydä yhteydenottoa
Satasote

Satasote: Palveluverkon nykytila ja tulevaisuus

Satakunnan yhteisen sote-alueen Satasoten valmisteluun on vaikuttanut valtakunnallinen sote-palveluiden uudistamisen tarve. Satasoten valmistelussa huomioidaan tulevat valtakunnalliset velvoitteet. Toteutuessaan Satasote sulauttaa 18 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoidon yhteen ja tuottaa palvelut noin 223 000 asukkaalle.

Satakunnassa on lähdetty ennakkoluulottomasti liikkeelle ja ymmärretty maantieteellisen esittämisen, visualisoinnin ja analyysien mahdollisuudet nykytilan kuvaamisessa ja tulevaisuuden suunnittelussa. Paikkatieto-ohjelmista ja -analyyseista on suuri apu, kun pyritään ymmärtämään laajoja maantieteellisiä aineistoja, kuten nykyinen palveluverkosto, väestön alueellinen sijoittuminen ja eriytyminen, palvelukysynnän alueellinen vaihtelu sekä palvelujen saavutettavuus.
Lataa Case Satasote

Potilaiden omaseurannan kustannussäästövaikutukset Pohjois-Karjalassa

Tyypin 2 diabetes on yksi Suomen yleisimmistä kansantaudeista, joka aiheuttaa suorien hoitokustannusten lisäksi monia epäsuoria kustannuksia, jotka huomioidaan vain harvoin taloudellisissa arvioinneissa. Yhteiskuntatieteiden maisteri Aapeli Leminen Itä-Suomen yliopistosta selvitti vuoden 2016 pro gradu -tutkielmassaan, miten tyypin 2 diabeteksen seurannan saavutettavuus ja potilaille aiheutuvat liikkumiskustannukset muodostuvat Pohjois-Karjalan alueella ja miten ne vaikuttavat seurannan kokonaiskustannuksiin.

Tutkimus osoittaa potilaiden liikkumiskustannusten ja aikamenetysten merkityksen diabeteksen seurannassa sekä sairauden yhteiskunnallisen kokonaistaakan kannalta ja tarjoaa hyvän lähtökohdan vastaavien kustannusmallien kehittämiseen.
Tutustu tutkimukseen posterin muodossa (engl.)