Oikea sijainti varmistaa menestyksen

Demografisella tiedolla sekä sijaintianalytiikalla on merkittävä rooli tehtäessä investointipäätöksiä. Sijaintiin liittyvät tekijät ja etäisyys kauppapaikkaan muodostuvat usein ratkaiseviksi tekijöiksi ostopaikkaa valittaessa. Kaupan alan toimijoiden on tärkeää selvittää todennäköisyys sille, että tietyllä alueella asuva kuluttaja hyödyntää jotakin ostopaikkaa. Liikepaikka- ja verkostosuunnittelussa paikkatiedosta saadaan tukea investointipäätöksille ja mahdollistetaan verkoston tehokas kehittäminen.

Suunnitellessasi uutta toimipaikkaa voit paikkatiedon avulla ennustaa toimipaikan alueellisen vaikutuksen eli asukkaiden asioimistodennäköisyyden eri asuinalueilta toimipisteeseen. Kyseisen tiedon pohjalta voit arvioida toimipaikan vuosimyyntivolyymin sekä hahmottaa alueet, joilta myymälöittesi myynti kertyy. Seuraamalla, millä alueilla myynti on kehittynyt, kykenet keskittämään myynninkehitystoimenpiteet oikeille sijainneille.

Sijaintitiedon avulla voit laskea uusien toimipaikkojen vaikutuksen olemassa olevaan toimipaikkaverkostoosi. Laskennalla ennustat, kuinka uuden toimipaikan avaaminen vaikuttaa kaupparyhmäsi muiden toimipisteiden myyntiin tai kuinka vanhan myymälän sulkeminen lisää toisten toimipaikkojesi myyntiä. Esrin ArcGIS -paikkatietoalustan avulla sinun on mahdollista tunnistaa ne alueet, joilla oman ketjun myymälät kilpailevat samoista asiakkaista. Tämä tukee päätöksentekoa tulevien investointiesi suhteen.

Uusien toimipaikkojen valitsemisessa on usein kyse merkittävistä investoinneista, joten päätös toimipisteen sijainnista on olennainen. Mallintamalla kuluttajien alueellista käyttäytymistä estimoit eri sijaintien houkuttelevuutta sekä sopivuutta uuden toimipisteen kannalta. Sijaintitietojen avulla laaditut analyysit toimivat tärkeänä tukena päätöksenteossa, ja aluetiedon tarjoamien ennusteiden sekä analysointimahdollisuuksien avulla tarjoat johdolle faktapohjaista tukea investointipäätösten tekemiseen.

Verkostosuunnittelun tukemiseksi voidaan kartalla esittää muun muassa omat olemassa olevat myymälät sekä tulevat myymälähankkeet, tarjolla olevat toimitilat, kilpailijoiden kohteet sekä ostovoima ja kotitaloudet tilastoruuduittain. 

Tutustu Verkostosuunnittelun työpöytä -ratkaisuumme!