Palvelun käyttöehdot

versio 1.0 - 26.3.2013

1. Yleistä

Esri Finland Oy:n karttapalvelu aineistot.esri.fi (jäljempänä "Palvelu") on Esri Finland Oy:n (jäljempänä "Esri Finland") tuottama palvelu. Palvelun käyttö on sallittu Esri Finlandin lisenssiylläpitoasiakkaille lisenssisopimuksessa mainittujen ohjelmistojen kautta (edellyttäen, että kyseinen ohjelmisto tukee ulkoisten aineistorajapintojen käyttöä).

Avaamalla Palvelun Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja. Mikäli Asiakas ei hyväksy Käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei Asiakkaalla ole oikeutta käyttää Palvelua.

Asiakkaan ja Esri Finlandin välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja, jotka ovat julkisesti nähtävissä Esri Finlandin internetsivustolla. Ehdot korvaavat aiemmin voimassa olleet Palvelun käyttöehdot.

2. Muutokset käyttöehdoissa ja palvelussa

Esri Finlandilla on oikeus muuttaa käyttöehtoja. Olennaisista ehtojen muutoksista tiedotetaan Esri Finlandin verkkosivuilla ja/tai rekisteröityneille asiakkaille sähköpostilla tai Palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

Esri Finland pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Esri Finlandilla on oikeus muuttaa tai poistaa Palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja, tai muita Palveluun liittyviä seikkoja. Jos muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä Asiakkaan toimesta, Esri Finland pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

3. Palvelun toimittaminen

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Esri Finland ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Esri Finlandilla on aina niin halutessaan ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi.

Esri Finlandilla on oikeus estää sellainen Palvelun käyttö, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia, tai joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa taikka on muutoin Käyttöehtojen vastaista. Esri Finland voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta myös estää Asiakkaan pääsyn Palveluun.

4. Palvelun käyttö

Asiakas saa Palveluun näiden Käyttöehtojen mukaisen käyttöoikeuden ja käyttää palvelua omalla vastuullaan.

•  Käyttöoikeus myönnetään kaikille Esri Finlandin lisenssiylläpitoasiakkaille
•  Käyttöoikeus maksuttomiin palveluihin tulee voimaan käytön aloituspäivänä ja on voimassa toistaiseksi
•  Käyttöoikeuden päättyessä oikeus Palvelun kautta hankittuihin tietoihin ja palvelukuvauksiin päättyy
•  Aineistoa ja palvelukuvauksia saa käyttää vain Palvelun suorakäyttöön. Muu hyödyntäminen ja edelleen luovutus on kielletty
•  Palvelun hyödyntäminen osana Asiakkaan kaupallista palvelua on kielletty

Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, Palvelun käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai Esri Finlandille. Esri Finland voi antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa kuormittavasta ja kielletystä käytöstä.

Esri Finland voi halutessaan asettaa Palveluun asiakaskohtaisia hakumäärärajoitteita. Lisäksi tiettyjen Palveluiden käyttö voi edellyttää rekisteröitymistä.

5. Aineistot

5.1 Aineistot ja palvelut

Palvelut perustuvat eri aineistolähteistä kerättyyn aineistoon (jatkossa Aineisto). Joissain tapauksissa Aineistoa on käsitelty ennen Palveluun tuomista. Käsittely sisältää Aineistojen yhdistelyn, visualisoinnin, tulkinnan ja analysoinnin.

5.2 Kolmannen osapuolen aineistot

Osa palveluista on johdettu kolmannen osapuolen Aineistoista, jotka ovat kolmannen osapuolen oikeuksien alaisia. Käyttämällä tällaista Aineistoa sisältävää Palvelua, Asiakas sitoutuu kolmannen osapuolen käyttöoikeuden ehtoihin aineiston osalta.

Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeuslain (404/61) mukainen tekijänoikeus maastokartta-, ilmakuva- ja nimistöaineistoonsa. MML:lla ja kiinteistörekisteriä pitävillä kunnilla on tekijänoikeuslain (404/61) mukainen tekijänoikeus kiinteistörekisteriaineistoonsa.

6. Maksulliset palvelut ja laskutus

Palveluun sisältyvät peruspalvelut ovat Asiakkaille maksuttomia. Palvelu saattaa sisältää myös maksullisia palveluita (jäljempänä ”Maksullinen Palvelu”). Maksullisten palvelujenhinnat ja maksuehdot ilmoitetaan palvelukohtaisesti erikseen. Maksullisten Palveluiden käyttöoikeutta varten Asiakkaan tulee tehdä erillinen sopimus, joka on voimassa vuoden kerrallaan.

Esri Finlandilla on oikeus muuttaa Palvelun hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan, ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. Ellei palvelukohtaisesti ole muuta ilmoitettu, ilmoitetaan muutoksista vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaanastumista. Jos arvonlisävero tai jokin muu Palveluun liittyvä vero tai julkinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Esri Finlandilla on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

Mikäli Esri Finland lopettaa Maksullisen Palvelun tarjoamisen sen ostaneelle Asiakkaalle, sitoutuu Esri Finland palauttamaan Asiakkaalle määrän, joka vastaa Asiakkaan jäljellä olevaa lopetettuun Maksulliseen Palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta.

7. Vastuu palvelusta ja vahingonkorvausvelvollisuus

7.1 Esri Finlandin vastuusta

Esri Finland ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Selvyyden vuoksi todetaan, että Esri Finland ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Asiakkaalle Palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista, tai Palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

Esri Finland ei vastaa Palvelun kautta käytettävissä olevan kartta-aineiston sisällöstä tai sen luotettavuudesta.

7.2 Asiakkaan vastuusta

Asiakas vastaa siitä, ettei Palvelun käyttö ole Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Esri Finlandille, Esri Finlandin sopimuskumppaneille tai Palvelun muille käyttäjille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Esri Finlandille tai kolmannelle aiheuttamansa vahingon.

8. Oikeudet palveluun ja palvelun sisältämään materiaaliin

Palvelun ulkoasun ja Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Esri Finlandilla tai sen sopimuskumppaneilla. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Esri Finlandilta saatua etukäteistä kirjallista suostumusta käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan aineistoja muutoin kuin näiden Käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa.

9. Muuta

9.1 Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.4.2013 ja ovat voimassa toistaiseksi

9.2 Palvelun tuki

Esri Finland tarjoaa Maksullisille aineistoille tukea arkisin klo 8 – 16 osoitteessa tuki@esri.fi. Maksuttomille aineistoille ei tarjota käytön tukea.

Esri Finland vastaanottaa Palveluun liittyvää palautetta ja kehitysehdotuksia sähköpostitse osoitteessa tuki@esri.fi. Palautteet otetaan huomioon Palveluiden kehittämisessä.